| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 zm.1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 1320), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i sposób rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan techniczny i sanitarny winien zapewnić:

1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżniania w przypadku, gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak również podczas odbioru odpadów (pojemniki mają posiadać zamykane klapy i przykrywy)..",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym umożliwiającym ich odbiór przez przedsiębiorcę.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Gmina może przejąć określony w ust. 3 obowiązek jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Na drogach publicznych oraz w innych miejscach publicznych w szczególności w parkach, na skwerach, przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera się w umieszczonych tam koszach ulicznych";

2) po § 13 ust. 5 dodaje się ust. 6 ,7, 8 i 9 w brzmieniu:

Kosze uliczne należy rozmieścić na ciągach komunikacji pieszej w taki sposób, aby były ogólnodostępne.

7. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym.

8. Gęstość rozmieszczenia koszy powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

9. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub z działalności gospodarczej.";

1) uchyla się § 22.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »