| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 52.082,21 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

52.082,21 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

52.082,21 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

31.282,76 zł

Dochody bieżące

31.282,76 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

31.282,76 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

20.799,45 zł

Dochody bieżące

20.799,45 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

20.799,45 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

52.082,21 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

52.082,21 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

31.282,76 zł

Wydatki bieżące

31.282,76 zł

Dotacje na zadania bieżące

3.737,35 zł

Wydatki jednostek budżetowych

27.545,41 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

27.545,41 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

20.799,45 zł

Wydatki bieżące

20.799,45 zł

Dotacje na zadania bieżące

3.514,76 zł

Wydatki jednostek budżetowych

17.284,69 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17.284,69 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków o kwotę 124.637,00 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

124.637,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000,00 zł

Dochody bieżące

10.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

10.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

56.500,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

56.500,00 zł

Dochody bieżące

56.500,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

56.500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

22.000,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

22.000,00 zł

Dochody bieżące

22.000,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

22.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

28.107,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

17.145,00 zł

Dochody bieżące

17.145,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

17.145,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

10.962,00 zł

Dochody bieżące

10.962,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

10.962,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

700,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

700,00 zł

Dochody bieżące

700,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

200,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.330,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.330,00 zł

Dochody bieżące

7.330,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

7.330,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

124.637,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

6.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

6.000,00 zł

Wydatki majątkowe

6.000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6.000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000,00 zł

"Witacz Gminy Byczyna przy drodze nr 11 w Kostowie (granica województwa)"

6.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

67.652,41 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11.152,41 zł

Wydatki majątkowe

11.152,41 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11.152,41 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.152,41 zł

Komputeryzacja gminy

11.152,41 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

56.500,00 zł

Wydatki bieżące

56.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

56.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

56.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

50.284,59 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

13.962,00 zł

Wydatki bieżące

13.962,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

13.962,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.962,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

17.322,59 zł

Wydatki bieżące

17.322,59 zł

Dotacje na zadania bieżące

17.322,59 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

7.000,00 zł

Wydatki bieżące

7.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

7.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.000,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

12.000,00 zł

Wydatki bieżące

12.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

12.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

700,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

700,00 zł

Wydatki bieżące

700,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

700,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

700,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodówo kwotę 233.387,00 zł.

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

233.387,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

3.500,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.500,00 zł

Dochody bieżące

3.500,00 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

229.887,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

229.887,00 zł

Dochody bieżące

229.887,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

229.887,00 zł

II Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

233.387,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

3.500,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.500,00 zł

Dochody bieżące

3.500,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

3.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

229.887,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

229.887,00 zł

Dochody bieżące

229.887,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

229.887,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 218.277,41 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

218.277,41 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

5.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5.000,00 zł

Wydatki majątkowe

5.000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00 zł

Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice

5.000,00 zł

w tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice

5.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

370,79 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

370,79 zł

Wydatki majątkowe

370,79 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

370,79 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

370,79 zł

Droga w Gołkowicach

370,79 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700,00 zł

Wydatki majątkowe

700,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

700,00 zł

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700,00 zł

Zakup pieca CO do budynku w Jaśkowicach

700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.137,50 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

5.137,50 zł

Wydatki majątkowe

5.137,50 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.137,50 zł

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.137,50 zł

Zakup samochodu dla stołówki przy PSP w Byczynie

5.137,50 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.669,12 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100.669,12 zł

Wydatki bieżące

100.669,12 zł

Wydatki jednostek budżetowych

100.669,12 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.669,12 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

103.400,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

103.400,00 zł

Wydatki bieżące

103.400,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

103.400,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

3.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

3.000,00 zł

Wydatki bieżące

3.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

3.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

218.277,41 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

33.877,41 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

10.677,41 zł

Wydatki bieżące

10.677,41 zł

Dotacje na zadania bieżące

10.677,41 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

23.200,00 zł

Wydatki bieżące

23.200,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

23.200,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2.000,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2.000,00 zł

Wydatki bieżące

2.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

174.900,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

103.400,00 zł

Wydatki bieżące

103.400,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

103.400,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

68.000,00 zł

Wydatki majątkowe

68.000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

68.000,00 zł

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

68.000,00 zł

Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego Ratusza

68.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

3.500,00 zł

Wydatki bieżące

3.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

3.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

7.500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

7.500,00 zł

Wydatki majątkowe

7.500,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7.500,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.500,00 zł

w tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice

5.000,00 zł

Dokumentacja remontu szatni sportowej w Kochłowicach

7.500,00 zł

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody

40.683.945,44 zł

Dochody bieżące

34.188.968,16 zł

Dochody majątkowe

6.494.977,28 zł

Wydatki:

41.609.396,96 zł

Wydatki bieżące

31.280.470,16 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13.267.070,30 zł

Wydatki majątkowe

10.328.926,80 zł

Deficyt budżetowy

925.451,52 zł

Przychody:

8.962.154,47 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

8.381.699,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek

115.847,26 zł

Rozchody

8.036.702,95 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Jerzy Pluta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dotacje podmiotowe

864.600,00

Instytucje kultury

864.600,00

1.

Ośrodek Kultury w Byczynie

921

864.600,00

92109

2480

761.200,00

92116

2480

103.400,00

Dotacje przedmiotowe

250.000,00

Samorządowy zakład budżetowy

250.000,00

1.

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

851

852

85154

85232

2650

2650

145.000,00

105.000,00

Dotacje celowe

57.000,00 zł

Samorządowy zakład budżetowy

37.000,00 zł

1.

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

852

85232

6210

37.000,00 zł

Instytucje kultury

20.000,00 zł

2.

Ośrodek Kultury w Byczynie

921

92109

6220

20.000,00 zł

Razem

1.171.600,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dotacje podmiotowe

1.038.452,11

I.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty

1.038.452,11

Wydatki bieżące

1.038.452,11

801

1.036.452,11

1.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

80101

80103

80110

2590

2590

2590

667.387,35

80.200,00

201.864,76

2.

Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

80106

80149

2540

2540

63.800,00

23.200,00

854

2.000,00

85404

2540

2.000,00

Dotacje celowe

387.000,00

II.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

82.000,00

Wydatki bieżące

82.000,00

630

10.000,00

63095

10.000,00

1.

Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

2830

6.200,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wojsławicach

2820

1.800,00

3.

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Rycerz"

2820

2.000,00

851

15.000,00

85154

10.000,00

4.

LKS "Hetman" Byczyna

2820

5.300,00

5.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

2.100,00

6.

Gminy Uczniowski Klub Sportowy

2820

2.600,00

85195

5.000,00

7.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio

2820

5.000,00

926

57.000,00

92605

57.000,00

8.

LKS "Hetman" Byczyna

2820

12.000,00

9.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

2.600,00

10.

Gminy Uczniowski Klub Sportowy

2820

15.700,00

11.

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

2820

25.000,00

12.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Wojsławicach

2820

700,00

13.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dolina Słowików"

2820

1.000,00

III.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

15.000,00

Wydatki bieżące

15.000,00

921

15.000,00

92120

15.000,00

1.

Parafia Rzymskokatolicka
Św. Augustyna w Kostowie

2720

7.000,00

2.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela
w Biskupicach

2720

5.000,00

Środki nie podzielone

2720

3.000,00

IV.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

290.000,00

Wydatki majątkowe

290.000,00

754

290.000,00

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowicach

75412

6230

260.000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Roszkowicach

6230

30.000,00

Razem

1.425.452,11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »