| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 65/IX/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 13/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 364.519,36 zł

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.831,59

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

11.831,59

I. dochody bieżące

11.831,59

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

11.831,59

926

KULTURA FIZYCZNA

352.687,77

92601

Obiekty sportowe

352.687,77

II. dochody majątkowe

352.687,77

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

352.687,77

Razem

364.519,36

2. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 501.544,95 zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

70.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

70.000

II. wydatki majątkowe

70.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

70.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

227.344,95

60014

Drogi publiczne powiatowe

35.000

I. wydatki bieżące

35.000

2) dotacje na zadania bieżące

35.000

60016

Drogi publiczne gminne

192.344,95

II. wydatki majątkowe

192.344,95

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

192.344,95

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5.000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5.000

II. wydatki majątkowe

5.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

192.000

80102

Szkoły podstawowe specjalne

186.619

I. wydatki bieżące

186.619

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

186.619

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

96.619

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90.000

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

5.381

I. wydatki bieżące

5.381

2) dotacje na zadania bieżące

5.381

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.200

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7.200

I. wydatki bieżące

7.200

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.200

Razem

501.544,95

3. Zwiększa plan przychodów o kwotę 10.250 zł

§

Treść

Zwiększenie zł

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

10.250

4. Zmniejsza plan rozchodów o kwotę 126.775,59 zł

§

Treść

Zmniejszenie zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

126.775,59

5. Dokonuje przeniesień między działami

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

45.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

45.000

II. wydatki majątkowe

45.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

45.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60.000

60016

Drogi publiczne gminne

60.000

II. wydatki majątkowe

60.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

60.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

140.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

140.000

II. wydatki majątkowe

140.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

140.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

35.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

25.000

II. wydatki majątkowe

25.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

25.000

90095

Pozostała działalność

10.000

I. wydatki bieżące

10.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30.000

I. wydatki bieżące

30.000

2) dotacje na zadania bieżące

30.000

926

KULTURA FIZYCZNA

30.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

30.000

I. wydatki bieżące

30.000

2) dotacje na zadania bieżące

30.000

Razem

170.000

170.000

6. Załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym wykazem:

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego,

źródła finansowania

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

010

01010

Modernizacja ujęcia wody w Kowalach

źródła finansowania:

1. kredyt - 500.000

2. środki własne - 70.000

570.000

570.000

010

01010

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kowalach

źródła finansowania:

1. środki własne - 70.000

0

70.000

70.000

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w m. Marki

źródła finansowania:

1. środki własne - 325.000

280.000

45.000

325.000

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w m. Gana (220m)

źródła finansowania:

1. środki własne - 28.000

28.000

28.000

600

60016

Przebudowa odcinka ul. Listopadowej i Styczniowej oraz ul. Sienkiewicza, Prusa i Warszawskiej w Praszce

źródła finansowania:

1. kredyt - 600.000

2. dotacja NPPDL - 607.700

3. środki własne - 67.700

1.215.400

60.000

1.275.400

600

60016

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Praszka

źródła finansowania:

1. środki własne - 492.344,95

300.000

192.344,95

492.344,95

700

70004

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Senatorskiej w Praszce

źródła finansowania:

1. środki własne - 0

140.000

-140.000

0

700

70005

Wykup gruntów pod drogę Strojec-Brzeziny, przepompownie ścieków, rów we wsi Kowale, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

źródła finansowania:

1. środki własne - 69.930

69.930

69.930

700

70005

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Gana

źródła finansowania:

1. środki własne -8.070

8.070

8.070

700

70005

Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Skłodowskiej i Kolorowej w Praszce

źródła finansowania:

1. środki własne - 180.000

180.000

180.000

710

71004

Opracowanie strategii rozwoju gminy Praszka

źródła finansowania:

1. środki własne - 20.000

20.000

20.000

750

75023

Modernizacja sieci LAN i serwerowni w Urzędzie

źródła finansowania:

1. środki własne - 10.000

10.000

10.000

754

75412

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brzezinach

źródła finansowania:

1. środki własne - 50.000

50.000

50.000

754

75412

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Praszce

źródła finansowania:

środki własne - 10.000

10.000

10.000

801

80101

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Praszka

źródła finansowania:

1. pożyczka - 900.000

2. środki własne - 370.000

1.270.000

1.270.000

801

80102

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

źródła finansowania:

środki własne - 142.000

142.000

142.000

852

85219

Adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

źródła finansowania:

1. środki własne - 80.000

80.000

80.000

900

90003

Urządzenie placu zabaw nad Wyderką w Praszce

źródła finansowania:

1. środki własne - 40.000

40.000

40.000

900

90003

Ogrodzenie placu zabaw za rzeką Wyderką w Praszce

źródła finansowania:

1. środki własne -25.000

25.000

25.000

900

90015

Budowa odcinków oświetlenia drogowego

źródła finansowania:

1. środki własne - 70.000

2. fundusz sołecki (Skotnica) - 5.000

75.000

75.000

900

90019

Dotacja na usuwania azbestu

źródła finansowania:

1. środki własne - 20.000

20.000

20.000

921

92195

Budowa wiaty rekreacyjnej w Lachowskim

źródła finansowania:

1. fundusz sołecki - 8.104

8.104

8.104

921

92195

Wyposażenie placu wiejskiego w Rosochach

źródła finansowania:

1. fundusz sołecki - 2.500

2.500

2.500

921

92195

Adaptacja budynku na miejsce spotkań w Rosochach

źródła finansowania:

1. fundusz sołecki - 6.500

6.500

6.500

926

92601

Zakup kosiarki

źródła finansowania:

1. fundusz sołecki - 8.000

8.000

8.000

RAZEM

4.533.504

252.344,95

4.785.848,95

§ 2.

Zwiększa się kwotę deficytu do 2.473.914,59 zł.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Dochody 34.917.256,88 zł, w tym: dochody bieżące 33.766.869,11 zł, dochody majątkowe 1.150.387,77 zł.

2. Wydatki 37.391.171,47 zł, w tym: wydatki bieżące 32.444.557,52 zł, wydatki majątkowe 4.946.613,95 zł.

3. Przychody 3.673.293 zł.

4. Rozchody 1.199.378,41 zł.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »