| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/111/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2 , art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1 i 2, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 200.000 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 200.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 200.000 zł; z tego:

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 100.000 zł

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100.000 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 374.960 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 280.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 280.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 280.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 280.000 zł; z tego; w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 280.000 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.270 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 10.270 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.270 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.270 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.270 zł

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 84.690 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 84.690 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 84.690 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.690 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 84.690 zł; z tego: rezerwy o kwotę 84.690 zł; z tego: rezerwa ogólna o kwotę 84.690 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 274.960 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 80.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 80.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 80.000 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 94.960 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 63.960 zł

1) wydatki majatkowe o kwotę 63.960 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.960 zł; z tego; w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.960 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 31.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 31.000 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł

§ 3. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 69.069.664 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.280.464 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.299.357 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 497.006 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 167.000 zł

2) Dochody majątkowe: 2.789.200 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 265.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 208.667 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 136.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.216.702 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 516.702 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.528.098 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.345.200 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.292.446 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.025.628 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.266.818 zł; w tym: rezerwy ogółem: 692.631 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 279.131 zł; rezerwy celowe: 413.500 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.664.746 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.273 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.426.373 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 556.625 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 77.100 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.182.898 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.849.916 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.037.670 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.332.982 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 236.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »