| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/111/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2 , art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1 i 2, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 200.000 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 200.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 200.000 zł; z tego:

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 100.000 zł

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 100.000 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 374.960 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 280.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 280.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 280.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 280.000 zł; z tego; w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 280.000 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.270 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 10.270 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.270 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.270 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.270 zł

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 84.690 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 84.690 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 84.690 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.690 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 84.690 zł; z tego: rezerwy o kwotę 84.690 zł; z tego: rezerwa ogólna o kwotę 84.690 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 274.960 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 80.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 80.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 80.000 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 94.960 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 63.960 zł

1) wydatki majatkowe o kwotę 63.960 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.960 zł; z tego; w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.960 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 31.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 31.000 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 zł

§ 3. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 69.069.664 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.280.464 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.299.357 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 497.006 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 167.000 zł

2) Dochody majątkowe: 2.789.200 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 265.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 208.667 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 136.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.216.702 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 516.702 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.528.098 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.345.200 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.292.446 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.025.628 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.266.818 zł; w tym: rezerwy ogółem: 692.631 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 279.131 zł; rezerwy celowe: 413.500 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.664.746 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.273 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.426.373 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 556.625 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 77.100 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.182.898 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.849.916 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.037.670 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.332.982 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 236.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/111/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »