Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie Nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie niektórych miejscowości w obrębie gminy Ozimek

Tekst pierwotny

Na podstawie art.45 ust.1 pkt.1, 3 lit b), 4,6, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania zwierząt (tj. Dz. U z 2014 poz. 1539 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 września 2006 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. Nr 187, poz 1574) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za obszar zapowietrzony z zgnilcem amerykańskim pszczół miejscowość Ozimek w gminie Ozimek. 2. Uznaje się za obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół teren ograniczony odpowiednio: 1) od wschodu: drogą leśną począwszy od drogi nr 46 - skrzyżowanie z drogą leśną (50.693373, 18.239228) do drogi nr 463 drogą leśną i dalej ul. Dolną do ul. Spóradzkiej w miejscowości Krasiejów. Dalej ul. Spóradzką do jej skrzyżowania z leśnym ciekiem wodnym (50.652121, 18.253521) a następnie w linii prostej do ul. Polnej w miejscowości Krzyżowa Dolina 2) od południa: ul. Polną do ul. Opolskiej, 3) od zachodu: ul. Opolską do miejscowości Nowa Schodnia do skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Ozimską i dalej do skrzyżowania z torami kolejowymi. Od torów kolejowych w linii prostej do drogi nr 46 i dalej ul. Długą do ul. Powstańców Śl. Od skrzyżowania ul. Długiej i ul. Powstańców Śląskich w linii prostej do drogi nr 463 do skrzyżowania drogi nr 463 z ul. Dylakowską (50.695620, 18.192965) 4) od północy: w linii prostej od skrzyżowania drogi 463 z ul. Dylakowską do drogi nr 46 i jej skrzyżowania z drogą leśną (50.693373, 18.239228) 3. Tereny określone w ust. 2 obejmują: część miejscowości: Krasiejów Krzyżowa Dolina, Nowa Schodnia, Schodnia, Antoniów w gminie Ozimek.

§ 2. 1. Na obszarach zagrożonych zgnilcem amerykańskim pszczół właścicielom pasiek zakazuje się: 1) przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece; 2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

§ 3. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się przeprowadzenie przeglądu pasiek pszczelich. Przeglądu pasiek dokonają upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu urzędowi lekarze weterynarii.

§ 4. Burmistrz Ozimka powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia poprzez oznakowanie obszaru zagrożonego tablicami "ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ - OBSZAR ZAGROŻONY", rozplakatowanie niniejszego rozporządzenia oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w trybie określonym w § 4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu


Kazimierz Kopczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe