Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r., poz. 87 i poz. 122 ) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), po zaopiniowaniu projektu uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu pismem z dnia 13.10.2015 r., Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1 Ustala się, że w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą :

1) zmieszane odpady komunalne - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w ilości odpowiadającej objętości pojemnika;

2) odpady surowcowe (tzw. "suche") zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;

3) papier zebrany selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;

4) szkło opakowaniowe zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;

5) odpady biodegradowalne zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w okresie od 1 maja do 31 października, o ile nie jest prowadzone ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy przydomowych kompostowników i zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w ilości nieprzekraczającej 120 l pojemności pojemnika na nieruchomość;

6) odpady biodegradowalne od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, w okresie od 1 maja do 31 października, w ilości nieprzekraczającej iloczynu gospodarstw domowych i 120 l pojemności worka;

7) popiół z palenisk domowych - w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - w każdej ilości;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy 56 cm, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem;

9) w punkcie selektywnego zbierana odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, odpady biodegradowalne - bez ograniczeń oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu stanowiące odpady komunalne w ilości 300 kg rocznie na mieszkańca.

2. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1-7, Gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych w ilości i pojemności zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, traktowane będą, jako zmieszane odpady komunalne, dla których nie stosuje się niższej stawki opłaty przewidzianej w odrębnej uchwale za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. Odbiorowi podlegają odpady, wymienione w ust. 1 pkt 8, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 3. 1 Odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna :

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. ,,suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące,

d) szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

e) odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

f) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna :

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. ,,suche") -nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

e) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.


§ 4. 1. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bierawie, przy ulicy Gliwickiej, zwany dalej punktem :

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane i magazynowane w odpowiednich pojemnikach będą posegregowane odpady ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, które zostały dostarczone przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt;

2) operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów określonych w załączniku nr 1, jeżeli:

a) ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

b) odpady komunalne zostały posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa,

c) niemożliwa jest identyfikacja odpadów lub są one niewiadomego pochodzenia.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bierawie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bierawa.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłasza telefonicznie na numer telefonu, wskazany na stronie internetowej Gminy Bierawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej Gminy Bierawa, pisemnie na adres lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12.

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ustęp 1, właściciel nieruchomości podaje w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub numer telefonu osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usługi;

2) opis niewłaściwego świadczenia usługi;

3) dokładny adres nieruchomości, z której usługa jest świadczona w sposób niewłaściwy, w przypadku, gdy dotyczy to usługi odbierania odpadów z nieruchomości.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/ 330 /2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2348).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 79 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 19 października 2015 r.

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierawie

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Charakterystyka i skład odpadu

1.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

STAN: ciekły

Stosowane są w układach hydraulicznych do przenoszenia energii, spełniają również rolę środka smarującego.

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

STAN: stały

Opakowania z tektury lub papieru po produktach spożywczych, jednorazowych torbach papierowych i innych.

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

STAN: stały

Odpad będą stanowić głównie opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, jednorazowych torbach foliowych.

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

STAN: stały

Odpady opakowań złożonych z różnych materiałów np. worki papierowe z wkładką polietylenową, tektura powlekana folią itp.

5.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

STAN: stały

Zmieszane odpady stanowiące: papier + plastik + metale (m.in. PET-y, worki foliowe i torby reklamowe, folie, kubki po produktach mlecznych, opakowania po chemii gospodarczej - PE, PP, kartony po mleku, napojach, sokach; puszki po konserwach i napojach, opakowania z metali kolorowych)

6.

15 01 07

Opakowania ze szkła

STAN: stały

Zużyte opakowania ze szkła nadające się do wykorzystania jako surowiec wtórny, np. butelki, słoje.

7.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

STAN: stały

Opakowania po substancjach niebezpiecznych. Środki ochrony roślin. Odpad stanowią opakowania, zarówno z metali, jak
i z tworzyw sztucznych, stanowiące pojemniki w postaci puszek, kanistrów, butelek, beczek i wiader, zawierające substancje niebezpieczne.

8.

16 01 03

Opony

STAN: stały

Zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe z innego sprzętu domowego (np. wózki dla dzieci), z samochodów osobowych.

9.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

STAN: stały

Odpadem są zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne np.: terminale komputerowe, maszyny sterujące, monitory komputerowe, telewizory, wszelkie urządzenia zawierające kineskopy, zasilacze awaryjne, świetlówki liniowe, radia, magnetofony, telefony, faxy, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki, kalkulatory, rzutniki, centrale telefoniczne, klawiatury, myszki komputerowe, laptopy, notebooki, drukarki, skanery, zasilacze, modemy i inne.

10.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

STAN: stały

Odpad stanowią np. zużyte urządzenia nie zawierające substancji niebezpiecznych: klawiatury, myszki, drukarki, skanery, fax-y nie zawierające substancji niebezpiecznych (czyli nie ujętego w grupie 16 02 13*) oraz sprzęt AGD typu czajniki, ekspresy do kawy.

Również odpady powstają przy konserwacji i remoncie sprzętu elektronicznego

11.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

STAN: stały

Elementy ( części ) usunięte z urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie zawierające elementów niebezpiecznych np. obudowy komputerów, pojemników po kartridżach i tonerach, części kabli, itp.

12.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji.

STAN: stały

Płytki CD, DVD

13.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

w 17 01 06

STAN: stały

Gruz betonowy jest znacznie zróżnicowany pod względem wielkości cząstek, mogą występować zarówno żelbetowe jak i betonowe stropy, oraz drobne kruszywo betonowe. Odpad betonowy stanowi wraz z gruzem ceglanym główny składnik odpadów budowlanych. Odpad niezawierający substancji niebezpiecznych.

14.

20 01 01

Papier, tektura

STAN: stały

Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, opakowania z papieru, tektury, katalogi, reklamówki papierowe, tektura, worki papierowe.

15.

20 01 02

Odpady ulęgające biodegradacji z ogrodów i parków

STAN: stały

Gałęzie, trawa, inne odpady organiczne z pielęgnacji terenów zielonych.

16.

20 01 10

Odzież

STAN: stały

Zużyta i niepotrzebna odzież należąca do mieszkańców gminy. W jej skład wchodzić mogą związki organiczne i nieorganiczne (m.in. bawełna, wełna, wiskoza, poliester, elastan).

17.

20 01 11

Tekstylia

STAN: stały

Firany, zasłony, obrusy, koce

Odpady tkanin, wyrobów włókienniczych o składzie jak odpady odzieży.

18.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

STAN: ciekły

Rozpuszczalniki do farb i lakierów.

Odpad stanowiły będą głównie rozpuszczalniki na bazie etanolu, eteru di etylowego, estrów, benzenu i ksylenu.

19.

20 01 14*

Kwasy

STAN: ciekły

Odpady stanowić będą m.in. mieszaninę kwasów nieorganicznych węglowego (H2 CO3), borowego (H3 BO3), siarkowodorowego (H2 S), bromowodorowego (HBr) itp.

20.

20 01 15*

Alkalia

STAN: ciekły

W skład tego typu odpadów wchodzą m.in. różne wodorotlenki:

- wodorotlenki metali pierwszej grupy głównej: LiOH, RbOH, CsOH.

- wodorotlenki metali drugiej grupy głównej bez berylu: Sr(OH)2 i Ba(OH)2.

- wodorotlenki amfoteryczne: Be(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Al(OH)3

21.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

STAN: ciekły

Odczynniki służące wywoływaniu fotografii w domowych "warsztatach", tj.: wywoływacze, przerywacze i utrwalacze, składające się z: zawiesin chlorku i bromku srebra, roztworu kwasu octowego oraz roztwory tiosiarczanu sodu w wodzie.

22.

20 01 19*

Środki ochrony roślin

STAN: ciekły, stały

Przeterminowane środki ochrony roślin pestycydy, herbicydy, insektycydy lub ich pozostałości.

23.

20 01 21*

Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

STAN: stały

Świetlówki liniowe o długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, inne odpady zawierające rtęć np. termometry.

24.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

STAN: ciekły

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon.

25.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

STAN: ciekły

Oleje jadalne przetworzone np. olej z frytkownicy

26.

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w

20 01 25

STAN: ciekły

Do odpadów tych możemy zaliczyć: oleje - opałowy, smarowy, syntetyczny.

27.

20 01 27*

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Do odpadów tych możemy zaliczyć: farby drukarskie (wieloskładnikowe, mieszaniny odpowiedniej lepkości, składające się z barwników i koloidalnych roztworów), farby: emulsyjne - dyspersyjne, klejowe, ognioochronne; żywice: akrylowe, epoksydowe, fenolowe, lakiernicze (syntetyczne); kleje - fenolowe (oparte na żywicach), kauczukowe (koloidalne)

28.

20 01 28

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

STAN: ciekły, stały

Farby niezawierające substancji niebezpiecznych; farby ekologiczne, wodorozcieńczalne, głównym składnikiem jest woda.

29.

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

STAN: ciekły

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne lub ich pozostałości Przeterminowane środki powierzchniowoczynne preparaty do czyszczenia m.in. kuchenek, piekarników zawierający anionowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu.

30.

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w

20 01 29

STAN: ciekły

Przeterminowane środki powierzchniowoczynne preparaty do czyszczenia m.in. szampony, kosmetyki, itp. zawierający anionowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu.

31.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

STAN: ciekły, stały, gazowy

Grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemioterapianowotworów, działająca toksycznie.

32.

20 01 32

Leki inne niż wymienione

w 20 01 31

STAN: ciekły, stały

Leki o różnym składzie, np. przeciwbólowe zawierające paracetamol, ibuprofen i inne, w postaci tabletek i drażetek, ampułki, kremy, maści i proszki, syropy, krople oraz inne roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

33.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające baterie

STAN: stały

Odpad w postaci np. akumulatorów ołowiowych różnej wielkości. Duże baterie (również akumulatory) stosowane np. w samochodach, czasem zawierające ciecz w zamkniętych lub półzamkniętych komorach. Stosunkowo ciężkie.

34.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione

w 20 01 33

STAN: stały

Zużyte baterie lub akumulatory, w całości lub złomowane, poza bateriami ołowiowymi. Źródła prądu stałego do wielu zastosowań, np. baterie lub akumulatory.

35.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

STAN: stały

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym.

Urządzenia składające się z kombinacji różnych komponentów (m.in. płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, TS zawierające substancje obniżające palność, wyłączniki rtęciowe, akumulatory i baterie, kondensatory, styczniki itp.) zawierających różnorodne substancje, które z jednej strony stanowią surowce, z drugiej zaś strony są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska.

Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych i elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom (Cr+6),

substancje chlorowcowane, arsen i azbest.

36.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

STAN: stały

Pozostałe elektrośmieci: pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne nie zawierające substancji niebezpiecznych.

37.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe - meble

STAN: stały

Meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych. grzejniki, felgi, wanny żeliwne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 79 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 19 października 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Gminy Bierawa

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, położonego w Bierawie przy ulicy Gliwickiej, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

2. Zarządcą PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 47 - 240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12.

3. PSZOK przyjmuje odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (77 4872804) lub osobistym w siedzibie Zakładu, tj.

1) w poniedziałki od 8.00 - 16.30;

2) od wtorku do piątku od 8.00 - 15.00;

3) w soboty w godz. 9.00 - 11.00 - po zebraniu większej ilości zgłoszeń.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje i zagospodarowuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały, które wytworzone zostały przez mieszkańców Gminy Bierawa.

2. Odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.

§ 3. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Na wniosek dostarczającego odpady wydawane jest potwierdzenie przyjęcia odpadów na PSZOK.

3. Dostarczane odpady muszą spełniać następujące wymagania:

1) odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone;

2) w przypadku odpadów w postaci płynnej - umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją o zawartości;

3) możliwe do identyfikacji;

4) odpady zielone przyjmowane są luzem lub w workach foliowych koloru brązowego natomiast odpady kuchenne ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych koloru brązowego;

5) odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości;

6) dostarczane opony (w maksymalnej ilości 10 sztuk rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej) mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jednego mieszkańca.

4. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady nie ujęte w załączniku nr 1, np. zmieszane odpady komunalne, styropian, wełna mineralna, papa.

5. Wyładunek odpadów dostarczonych do PSZOK w miejsca wskazane przez pracownika należy do osoby dostarczającej.

6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bierawa lub gdy ich ilość wskazuje na to, że odpad pochodzi np. z działalności gospodarczej.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku :

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;

2) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;

3) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

§ 4. 1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz p. pożarowych;

2) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca i sposobu zdeponowania dostarczanych odpadów.

3. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika.

4. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe