Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

o zmianie statutu Gminy Bierawa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje :

§ 1. W statucie Gminy Bierawa, przyjętym uchwałą nr VII/40/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 987 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady;

4) odnotowanie przyjęcia przez Radę protokołu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) opis przebiegu obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień i wniosków zgłoszonych
w trakcie dyskusji nad projektami uchwał objętymi porządkiem obrad, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia w tej dyskusji pisemnych wystąpień, które załącza się do protokołu;

7) interpelacje i wnioski radnych;

8) streszczenie ustnych zapytań i oświadczeń radnych;

9) opis głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw, wstrzymujących się oraz nieważnych, a w przypadku głosowania jawnego również nazwisk radnych głosujących
przeciwko i wstrzymujących się od głosowania;

10) treść podjętych przez Radę postanowień proceduralnych, o których mowa w § 35 ust. 1;

11) podpis przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół";

2) w § 39 dodaje się ust. 3 o treści :

Wyszczególnianie nazwisk radnych w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2, pkt. 9 nie dotyczy głosowań w sprawach proceduralnych, o których mowa w § 35 ust. 1 statutu".


§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe