Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "ulica 1Maja" drodze gminnej obejmującej część działki o numerze 216 w Starym Koźlu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe