Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Turawa

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zmianami) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zmianami), art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz.301) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 15.000,00 zł.

1. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.000,00 zł.

1) Rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000,00 zł;

- dochody bieżące 5.000,00;par.970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł.

2) Rozdz.90002 gospodarka odpadami 5.000,00 zł;

- dochody bieżące 5.000,00; par.830 wpływy z usług 5.000,00 zł.

3) Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł;

- dochody bieżące 5.000,00; par.0690 wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 440.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 440.000,00 zł.

1) Rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 440.000,00 zł;

- wydatki bieżące 440.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 440.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 455.000,00 zł.

1. DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90.000,00 zł.

1) rozdz.60017 drogi wewnętrzne 90.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 90.000,00 w tym wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł.

2. DZ.757OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20.000,00 zł.

1) rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 20.000,00 zł;

- wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na obsługę długu publicznego 20.000,00 zł.

3. Dz.758RÓŻNE ROZLICZENIA 290.000,00 zł.

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 290.000,00 zł;

- wydatki bieżące 290.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 290.000,00 zł.

4. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł.

1) Rozdz.90015 oświetlenie ulic 20.000,00 zł;

- wydatki bieżące 20.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł.

2) Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł.

3) Rozdz.90095 pozostała działalność 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 5.000,00 zł.

5. DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25.000,00 zł.

1) rozdz.92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 16.000,00 zł;

- wydatki bieżące 16.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 16.000,00 zł.

2) rozdz.92195 pozostała działalność 9.000,00 zł;

- wydatki bieżące 4.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 5.000,00 w tym wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą zmianie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Węgry, Kotórz Mały i Rzędów. Zmiany wprowadzono na podstawie Uchwał Sołectw. Zmiana przedsięwzięć została dokonana w ramach środków przyznanych sołectwom w Uchwale Budżetowej na 2015rok. Plan przedsięwzięć sołectw Kotórz Mały, Rzędów i Węgry stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na:

1) przesunięciu kwoty 18.500,00 zł dz.900 rozdz.90001 par.6050 z zadania "uzupełnienie kanalizacji" na zadanie "projekt rewitalizacji kanału w Osowcu";

2) wprowadzeniu zadań;

- dz.600 rozdz.60017 par.6050 dokumentacja ścieżek rowerowych 90 000,00 zł,

- dz.921 rozdz.92195 par.6050 montaż karuzeli na placu zabaw w Kotorzu Małym 5.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


mgr Artur Gallus


Załącznik do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Turawa
z dnia 16 października 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015r.

Dział

Rozdział

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan

wydatki bieżące

/zł/

Plan- wydatki majątkowe

/zł/

Ogółem plan sołectwo /zł/

600

60017

Węgry

Dokumentacja kanalizacji deszczowej-ul.Szkolna

12.000,00

900

90003

Węgry

Utrzymanie porządku

1.500,00

900

90004

Węgry

Utrzymanie terenów zielonych

1.300,00

921

92105

Węgry

Organizacja imprez i promocja wsi

2.400,00

921

92109

Węgry

Doposażenie Izby Tradycji Kulinarnych

700,30

921

92195

Węgry

Wykonanie tablicy ogłoszeń

680,00

921

92195

Węgry

Wymiana i konserwacja sprzętu na placu zabaw

7.300,00

Węgry

25.880,30

25.880,30

600

60017

Rzędów

Zakup obrzeży chodnikowych

8 .366,00

900

90004

Rzędów

Pielęgnacja terenów zielonych

1.088,00

921

92195

Rzędów

Wykonanie zadaszenia altany

4.106,00

Rzędów

13.560,00

13.560,00

010

01095

Kotórz Mały

Rewitalizacja stawku

4.680,30

921

92109

Kotórz Mały

Wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy

200,00

921

92109

Kotórz Mały

Remont sali i korytarza świetlicy

10.000,00

921

92195

Kotórz Mały

Budowa altany przy grilu

6.000,00

921

92195

Kotórz Mały

Zakup karuzeli na plac zabaw

5.000,00

Kotórz Mały

20.880,30

5.000,00

25.880,30


Uzasadnienie

1.Zmiany w funduszu sołeckim wprowadzone są na wnioski zebrań wiejskich w sołectwach.

2.Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na zwrot subwencji oświatowej, odsetki od kredytów, zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (kultura) i 900 (gospodarka komunalna) oraz na opracowanie dokumentacji ścieżek rowerowych na terenie gminy-zadanie będzie realizowane w ramach Aglomeracji Opolskiej.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe