Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358), Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 91.800,- zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 91.800,- zł ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się zmian w załączniku nr 9 "Plan nakładów na zadania inwestycyjne na rok 2015", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 78 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 78 /2015
Rady Gminy Bierawa
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe