Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Branice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,94 zł. od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,83 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,09 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,15 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,21 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/306/13 Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe