Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Branice:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 455 zł.,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 680 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 900 zł.,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1050 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1200 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 65 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 570 zł.,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 600 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/148/08 Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

940

1000

13

14

990

1050

14

15

1040

1100

15

1090

1252

Trzy osie

12

17

1150

1200

17

19

1200

1250

19

21

1250

1300

21

23

1300

1350

23

25

1350

1576

25

1400

1576

Cztery osie i więcej

12

25

1450

1500

25

27

1500

1550

27

29

1550

1654

29

31

1654

2453

31

1750

2453


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1250

1300

18

25

1300

1350

25

31

1400

1450

31

1550

1938

Trzy osie i więcej

12

40

1550

1723

40

1723

2549


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

65

70

18

25

178

320

25

320

561

Dwie osie

12

28

210

309

28

33

613

850

33

38

850

1291

38

1149

1700

Trzy osie i więcej

12

38

677

942

38

942

1281

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe