Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/93/15 Rady Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Branice:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Branice wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Branice w wysokości 15 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Lichtorowicz - pracownikowi Urzędu Gminy Branice.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 5 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Branice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe