Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust.4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Branice lub osoby fizyczne:

1) przedszkoli, w tym specjalnych;

2) szkół, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

§ 2. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Branice na każdego ucznia przedszkoli i szkół publicznych, w tym także uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju określają właściwe przepisy.

§ 3. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Dotacje obliczone na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Branice na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotów prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie publicznej szkoły lub przedszkola w trakcie roku budżetowego, wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć najpóźniej w terminie 60 dni przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania placówki.

3. Otrzymujący dotację zobowiązany jest zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty, o których mowa w § 1, składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego w Urzędzie Gminy w Branicach informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły lub przedszkola, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja, składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Miesięczna kwota dotacji naliczana jest na podstawie aktualnej liczby uczniów wskazanej w informacji, o której mowa w ust. 1 i przekazywana w terminie ustawowym, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

3. W okresie wakacyjnym (miesiące lipiec i sierpień) podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów podana w miesiącu czerwcu.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący przedszkola lub szkoły, o których mowa w § 1 uchwały, jest obowiązany przekazywać do Urzędu Gminy Branice pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 15. dnia, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego;

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń,
a w uzasadnionych wypadkach korekt tych rozliczeń.

4. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, przez podmioty, o których mowa w § 1 uchwały.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność z rzeczywistością danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - badaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Branice na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Branice.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;

5) określenie zakresu kontroli;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie
- nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracownika tej jednostki.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

7. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielenie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

8. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane w toku czynności kontrolnych podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§ 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres;

2) wskazanie podmiotu prowadzącego;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i głównego księgowego.

§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Branice w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust.4 uchwały kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Branice uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust.4 uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Branice z dnia 9 października 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jendostki samorządu terytorialnego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

….............................................................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego)


Wójt Gminy Branice


Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na …..................... rok

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Dane szkoły/przedszkola:

a) nazwa:

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola:

c) adres i numery telefonów:

3. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły/przedszkola publicznego:

4. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły/przedszkola:

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w …............ roku

a) w przedszkolu/oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego:

W okresach: styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

…..........................….............................

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

w okresach: styczeń-sierpień wrzesień - grudzień

…........................….............................

- w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

w okresach: styczeń-sierpień wrzesień - grudzień

…........................….............................

b) w szkołach:

w okresach: styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

….........................…..............................

- w tym planowana liczba uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych:

w okresach: styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

….........................….............................

- w tym planowana liczba uczniów klas drugich w szkołach podstawowych:

w okresach: styczeń - sierpień wrzesień - grudzień

….........................….............................

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

w okresach: styczeń-sierpień wrzesień - grudzień

…........................….............................

- w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

w okresach: styczeń-sierpień wrzesień - grudzieńOświadczenie

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

….......................................... …...............................................................

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

…..........................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Termin złożenia do 10. dnia każdego miesiąca


Wójt Gminy Branice

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków według stanu na pierwszy dzień …................................ (wpisać miesiąc) 20..... roku.

1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki .................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:...............................................

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

….....................................................................

- w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

…………………………………………………………………………………...........................

b) w szkołach: ……………………………………………………………………………………

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

….....................................................................

- w tym aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

…………………………………………………………………………………

3. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli ze szkoły przedszkola i placówki w miesiącu ubiegłym - po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem liczby dni pozostawania ucznia w jednostce oświatowej:

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Liczba uczniów (przedszkolaków) publicznych przedszkoli oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Branice.

L.p.

Liczba uczniów, niebędących mieszkańcami gminy dotującej

W tym niepełnosprawnych

Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Nazwa i adres gminy zamieszkania ucznia….......................................…........................................................

(miejscowość i data)(pieczątka imienna i podpis podmiotu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Gminy Branice
z dnia 19 października 2015 r.

…..............................................

(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)Przekazać w terminie:

15 dni od końca kwartału

i 20 dni po zakończeniu roku


Wójt Gminy Branice

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Branice

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola...........................................................................

2. Rozliczenie za okres:

a) I kwartał................................roku,

b) II kwartał...............................roku,

c) III kwartał..............................roku,

d) IV kwartał..............................roku,

e) za …...............rok.

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:.......................................zł; wykorzystana …...........................................zł.

4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego.

Miesiąc

Liczba ogółem

W tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu Gminy Branice

Miesiąc

Liczba ogółem

W tym liczba dzieci i nazwa gminy z terenu której pochodzą dzieci

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

L.p.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno-finansowej

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

10.

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

11.

12.

13.

Razem:


…..............................................…..................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej(pieczątka imienna i czytelny sprawozdania) podpis osoby fizycznej lub reprezentującej osobę prawną - organ prowadzący)

Telefon:................................................

Faks:....................................................

Adres e-mail:.......................................

7. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


…....................................…..............................................................

(miejscowość i data)(podpis i pieczątka upoważnionego pracownika JST)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe