Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 216 ust. 2, art. 222, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 247.045 zł

1) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 241.565 zł

a) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 241.565 zł

1) dochody bieżące o kwotę 241.565 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 241.565 zł

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.480 zł

a) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.480 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.480 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.480 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 2.700 zł

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.700 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.700 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.700 zł; z tego:

- w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.700 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 323.294 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.198 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.198 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.198 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.198 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.198 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.933 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 3.933 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.933 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.933 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.933 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł

4) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 55.328 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 55.328 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 55.328 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 55.328 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 55.328 zł; z tego: rezerwy o kwotę 55.328 zł; z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 55.328 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.790 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 2.170 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.170 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 790 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 790

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.380 zł

c) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.620 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.620 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.620 zł

6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 241.565 zł

a) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 241.565 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 241.565 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 241.565 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 241.565 zł

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.480 zł

a) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.480 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.480 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.480 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.480 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 78.949 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.198 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.198 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.198 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.198 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.198 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.933 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 3.933 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.933 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.933 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.933 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 53.728 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.045 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.045 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.045 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 345 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.700 zł

b) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 5.215 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.215 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.215 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.215 zł

c) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1.380 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.380 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.380 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.380 zł

d) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 11.324 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 11.324 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.324 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.324 zł

e) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 21.504 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 21.504 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.504 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.504 zł

f) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.926 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.926 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.926 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.306 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.620 zł

g) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 334

1) wydatki bieżące o kwotę 334 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 334 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 334

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.090 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 7.113 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.113 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.113 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.113 zł

b) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 3.977 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.977 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.977 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.977 zł

§ 3. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.912.030 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.179.699 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.085.569 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 337.554 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 10.030 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 167.000 zł

2) Dochody majątkowe: 2.732.331 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 216.234 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 203.021 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 131.298 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.271.702 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 571.702 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.425.464 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.280.286 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.369.890 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.362.170 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.007.720 zł; w tym: rezerwy ogółem: 637.303 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 279.131 zł; rezerwy celowe: 358.172 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.671.653 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.273 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.438.627 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 395.106 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 77.100 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.145.178 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.827.582 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.034.149 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.317.596 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 251.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 50.000 zł

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Strzelecki


Józef Swaczyna


Wicestarosta Strzelecki


Janusz Żyłka


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Waldemar Gaida


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Kazimierz Kubal


Załącznik do Uchwały Nr 152/2015
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe