Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190 i poz.1358), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.064,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 53.304,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -22.096,00 zł, w tym:

- remont drogi gminnej ul. Słoneczna w Lichyni - 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 10.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 5.096,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 5.096,00 zł

- budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy na dz. Nr 2265, 4200 i 4203 - 7.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 7.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -31.208,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 31.208,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 31.208,00 zł

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 21.000,00 zł, w tym:

- rozdział 70095 Pozostała działalność -21.000,00 zł, w tym:

- termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 - 8.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 8.000,00 zł

- zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 - 13.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 13.000,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.760,00 zł, w tym:

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1.500,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Dolna - 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -500,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle Nr 1 - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -1.000,00 zł

- rozdział 90095 Pozostała działalność -260,00 zł, w tym:

- remonty i bieżące utrzymanie kapliczek - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Kadłubiec - 260,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 260,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -1.000,00 zł, w tym:

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle Nr 1 - 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -1.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77.064,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 74.304,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -22.096,00 zł, w tym:

- remont drogi gminnej nr 105906 O ul.Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia - 22.096,00 zł, w tym: środki budżetu gminy - 22.096,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 22.096,00 zł

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -52.208,00 zł, w tym:

- odbudowa uszkodzonego przepustu drogowego o długości 29 m w miejscowości Poręba wraz z odbudową rowu - nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. - 52.208,00 zł, w tym: środki budżetu gminy - 52.208,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 52.208,00 zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000,00 zł, w tym:

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -2.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle Nr 1 - 2.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 2.000,00 zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 760,00 zł, w tym:

- rozdział 92195 Pozostała działalność -760,00 zł, w tym:

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Dolna - 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 -100,00 zł, § 4300 -400,00 zł

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Kadłubiec - 260,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 -260,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 40.000,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 40.000,00 złzakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie kosztów o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe40.000,00 zł, w tym:

- dział 400 rozdział 40002 § 6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych +40.000,00 zł (przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy + 40.000,-zł)

II. Zmniejszenie kosztów o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące40.000,00 zł, w tym:

- dział 400 rozdział 40002 § 4260 - zakup energii -10.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zakup usług pozostałych -30.000,00 zł

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 22.292.519,33 zł

- plan przychodów 2.887.058,00 zł, razem plan dochodów i przychodów: 25.179.577,33 zł

- plan wydatków 24.594.577,33 zł

- plan rozchodów 585.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 25.179.577,33 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe