Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu gminy w 2015 roku" stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejszyć środki na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Dalachowie" (dotacja dla Powiatu Oleskiego)

- środki własne 155 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 205 000 zł.

2) w dziale 600, rozdziale 60016 na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach"

- zmniejszyć środki własne o 122 000 zł.

- zmniejszyć środki z budżetu państwa o 132 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 566 000 zł.

3) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadzić nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022
O Jaworzno - Mostki - Polesie"

- środki własne 75 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 75 000 zł.

4) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadzić nowe zadanie pn. "Przebudowa ulic w Rudnikach:
Reymonta, Ogrodowa, Dworska"

- środki własne 10 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 10 000 zł.

5) w dziale 600, rozdziale 60017 wprowadzić nowe zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Rudniki - Młyny"

- środki własne 25 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 25 000 zł.

6) w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejszyć środki na zadaniu pn. "Przebudowa poddasza urzędu
gminy"

- środki własne 40 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 110 000 zł.

7) w dziale 800, rozdziale 80103 wprowadzić nowe zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji na
potrzeby dostosowania budynków do wymogów p.poż."

- środki własne 50 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 50 000 zł.

8) w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejszyć środki na zadaniu "Budowa oświetlenia ulicznego w
Słowikowie"

- środki własne 10 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 50 000 zł.

9) w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadzić nowe zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych: ulica
Żeromskiego i Handlowa w Rudnikach - zabudowa oświetlenia ulicznego"

- środki własne 80 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 80 000 zł.

10) w dziale 926, rozdziale 92695 wprowadzić nowe zadanie pn. "Budowa Orlika Lekkoatletycznego w
Rudnikach"

- środki własne 40 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 40 000 zł.

§ 2.

Plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku po zmianach (tekst jednolity) w brzmieniu określonym w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Edward Gładysz


Załącznik do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Gminy Rudniki
z dnia 13 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe