Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 132 000 złotych.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

132 000

b) Dochody majątkowe

132 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

132 000

- z tego:

środki pochodzące z budżetu państwa

132 000

§ 2.

Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 571 500 złotych.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

409 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

155 000

b) Wydatki majątkowe

155 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Powiatu Oleskiego)

155 000

60016

Drogi publiczne gminne

254 000

b) Wydatki majątkowe

254 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach"

254 000

- z tego

środki pochodzące z budżetu państwa

132 000

750

Administracja publiczna

40 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000

b) Wydatki majątkowe

40 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa poddasza urzędu gminy"

40 000

801

Oświata i wychowanie

107 150

80101

Szkoły podstawowe

25 400

a) Wydatki bieżące

25 400

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 400

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 750

a) Wydatki bieżące

7 750

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7 750

80104

Przedszkola

3 300

a) Wydatki bieżące

3 300

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 300

80110

Gimnazja

29 150

a) Wydatki bieżące

29 150

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 150

80113

Dowożenie uczniów do szkół

550

a) Wydatki bieżące

550

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

550

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

17 000

a) Wydatki bieżące

17 000

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17 000

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

150

a) Wydatki bieżące

150

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

150

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 700

a) Wydatki bieżące

2 700

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

21 150

a) Wydatki bieżące

21 150

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 350

85401

Świetlice szkolne

5 350

a) Wydatki bieżące

5 350

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 350

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000

b) Wydatki majątkowe

10 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie"

10 000

§ 3.

Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 33 520 złotych

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

758

Różne rozliczenia

5 220

a) Dochody bieżące

5 220

Różne rozliczenia finansowe

5 220

801

Oświata i wychowanie

28 300

a) Dochody bieżące

28 300

w tym:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatow), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

28 300

§ 4.

Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 593 020 złotych.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

110 000

60016

Drogi publiczne gminne

85 000

b) Wydatki majątkowe

85 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno - Mostki - Polesie"

75 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa, Dworska"

10 000

60017

Drogi wewnętrzne

25 000

b) Wydatki majątkowe

25 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki-Młyny"

25 000

758

Różne rozliczenia

60 500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

60 500

a) Wydatki bieżące

60 500

Rezerwy

60 500

801

Oświata i wychowanie

295 620

80101

Szkoły podstawowe

98 200

a) Wydatki bieżące

98 200

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 200

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

95 000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

90 400

a) Wydatki bieżące

40 400

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

500

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

39 900

b) Wydatki majątkowe

50 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wykonanie dokumentacji na potrzeby dostosowania budynków do wymogów p.poż."

50 000

80104

Przedszkola

24 600

a) Wydatki bieżące

24 600

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

600

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 000

80110

Gimnazja

33 300

a) Wydatki bieżące

33 300

w tym:

- wydatki na zadania bieżące realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

28 300

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 900

a) Wydatki bieżące

2 900

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

300

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 600

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

22 370

a) Wydatki bieżące

22 370

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22 370

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inncyh formach wychowania przedszkolnego

2 800

a) Wydatki bieżące

2 800

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 700

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych

21 050

a) Wydatki bieżące

21 050

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

700

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20 350

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 900

85401

Świetlice szkolne

6 900

a) Wydatki bieżące

6 900

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 900

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000

90015

Oświetlenia ulic, placów i dróg

80 000

b) Wydatki majątkowe

80 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa dróg gminnych: ulica Żeromskiego i Handlowa w Rudnikach - zabudowa oświetlenia ulicznego"

80 000

926

Kultura fizyczna

40 000

92695

Pozostała działalność

40 000

b) Wydatki majątkowe

40 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Rudnikach"

40 000

§ 5.

Dokonać zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 120 000 zł.

w tym:

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

120 000

§ 6.

Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

754

75412

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

801

80101

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 900

4260

Zakup energii

7 000

4270

Zakup usług remontowych

1 500

4300

Zakup usług pozostałych

3 500

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

400

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500

80103

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

4300

Zakup usług pozostałych

8 900

80104

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

80110

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

80146

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

80148

4260

Zakup energii

1 600

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Gładysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe