| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.460, zm. Dz. U. z 2015 poz. 870, poz. 774) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Brzeg, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celach określonych w §1, pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2:

1) jezdni

a) do 20% szerokości - 3,00 zł,

b) powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,

c) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł,

2) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, zatok postojowych i autobusowych - 2,00 zł,

3) elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (pobocze, pas zieleni) - 2,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celach określonych w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 40,00 zł,

2) w pozostałych elementach pasa drogowego - 35,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy, w którym umieszczono urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celach określonych w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy:

1) obiektu handlowego lub usługowego - 1,50 zł,

2) innych obiektów - 1,50 zł,

3) reklamy - 3,50 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 1 pkt. 1-3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2powierzchni pasa drogowego na:

1) sezonowe stoiska handlowe i sprzedaż okazjonalną - 2,00 zł,

2) sezonowe ogródki gastronomiczne - 0,50 zł,

3) cele inne nie wymienione w punkcie 1-2 - 0,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu


Elżbieta Kużdżał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »