Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r
poz. 1515) § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz.710) Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala sie następującą wysokość diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim:

1. Dla Przewodniczącego Rady - przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia , maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;

2. Dla radnych z wyłączeniem Przewodniczącego Rady - przysługuje dieta w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za każdy udział w sesji i udział w komisjach;

3. Dla Wiceprzewodniczących Rady- przysługuje dieta w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdy pełniony dyżur;

4. Radnemu przysługuje w danym dniu tylko jedna dieta, za udział w pierwszym posiedzeniu bez względu na liczbę posiedzeń, w których radny w tym dniu uczestniczył.

5. W przypadku nieuczestniczenia w sesji Rady Miejskiej lub w posiedzeniu Komisji stałej dieta radnemu nie przysługuje

§ 2. Wysokość ustalonej diety ryczałtowej ulega obniżeniu o 1% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet, wyliczona zgodnie z uchwałą za dany miesiąc kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety określony w obowiązujących przepisach, radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu.

§ 3. Podstawę do wypłacenia diety dla radnych Gorzów Śląski stanowi podpis na liście obecności na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim. Wypłata diety dokonywana jest w terminie do 7 dni po dniu, w którym radny nabył prawo do diety.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Przewodniczący Rady


Artur Kajkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe