Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 77/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 5 ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015r., poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1m2 powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) służących bezpośrednio do wytwarzania i odprowadzania wody, do odprowadzania i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) do wytwarzania i odprowadzania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 0,4% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

c) pozostałych 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 378/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe