Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. z 2015r. Dz.U. poz. 1515), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 790 zł,

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 1.150 zł,

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t: 1.410 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

1.290

1.410

13

14

1.510

1.610

14

15

1.610

1.710

15

1.710

1.810

TRZY OSIE

12

17

1.510

1.610

17

19

1.610

1.710

19

21

1.710

1.810

21

23

1.810

1.930

23

25

1.930

2.130

25

2.010

2.330

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.810

1.930

25

27

1.930

2.010

27

29

2.010

2.550

29

31

2.130

2.950

31

2.430

3.100

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 t i poniżej 12 t: 1.610 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

1.390

1.470

18

25

1.610

1.710

25

31

2.010

2.300

31

2.150

2.300

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

2.350

2.420

40

2.650

3.100

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.490 zł;

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone są w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

1.010

1.070

18

25

1.070

1.390

25

1.290

1.510

DWIE OSIE

12

28

1.390

1.610

28

33

1.510

1.710

33

36

1.820

1.850

36

2.150

2.300

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

36

1820

1.850

36

1.930

2.130

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy o liczbie miejsc:

a) mniejszej niż 22 miejsca: 1.610 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca: 2.230 zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe