Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z póżn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2013r. poz.465 z póżn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory deklaracji i informacji:

1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 2
do uchwały.

3. Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

5. Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

6. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 80/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe