Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 87/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015r., poz.1515) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę " im. Józefa Góreckiego" mostowi usytuowanemu na rzece Prośnie w ciągu drogi krajowej nr 42 i 45 w ulicy Józefa Piłsudskiego w Praszce.

2. Położenie mostu określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik


Załącznik do Uchwały Nr 87/XI/2015
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe