Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.[1])) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn.zm.[2])) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r, poz.465 oraz z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy Reńska Wieś, uchwala, co naastępuje: :

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, oznaczonej symbolem IPN, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości, oznaczonej symbolem DPN, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) informacji o gruntach, oznaczonej symbolem IPR, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) deklaracji na podatek rolny, oznaczonej symbolem DPR, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) informacji o lasach, oznaczonej symbolem IPL, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

6) deklaracji na podatek leśny, oznaczonej symbolem DPL, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/158/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 października 2012r. w sprawie wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 40 z 2015 r. poz. 1045.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe