Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/79/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby działalności kulturalnej,

c) służące działalności sportowej i w zakresie kultury fizycznej,

d) zajęte na potrzeby pomocy społecznej

- z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/286/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe