Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/80/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie w wieku powyżej 10 lat

612,00

660,00

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie w wieku do 10 lat włącznie

552,00

612,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie w wieku powyżej 10 lat

840,00

888,00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie w wieku do 10 lat włącznie

780,00

840,00

Powyżej 9 i poniżej 12 w wieku powyżej 10 lat

1104,00

1164,00

Powyżej 9 i poniżej 12 w wieku do 10 lat włącznie

1056,00

1104,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1548,00

1608,00

13

14

1548,00

1608,00

14

15

1548,00

1608,00

15

1548,00

1608,00

Trzy osie

12

17

1608,00

1656,00

17

19

1608,00

1656,00

19

21

1608,00

1656,00

21

23

1608,00

1656,00

23

25

1608,00

1752,00

25

1608,00

1752,00

Cztery osie i więcej

12

25

1656,00

2340,00

25

27

1656,00

2340,00

27

29

1656,00

2340,00

29

31

1848,00

2736,00

31

1848,00

2736,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Od 3,5 i poniżej 12 w wieku powyżej 10 lat

948,00

996,00

Od 3,5 i poniżej 12 w wieku do 10 lat włącznie

888,00

948,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1548,00

1860,00

18

25

1548,00

1860,00

25

31

1548,00

1860,00

31

1764,00

2160,00

Trzy osie i więcej

12

40

1608,00

1920,00

40

1920,00

2844,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w zł)

Od 7 i poniżej 12 w wieku do 10 lat włącznie

336,00

Od 7 i poniżej 12 w wieku powyżej 10 lat

396,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

816,00

1236,00

18

25

816,00

1236,00

25

816,00

1236,00

Dwie osie

12

28

816,00

1236,00

28

33

816,00

1236,00

33

38

984,00

1440,00

38

1284,00

1920,00

Trzy osie i więcej

12

38

756,00

1056,00

38

1056,00

1428,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż 22 miejsca

1452,00

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1656,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe