Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 20e i art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

3) wniosku - należy rozumieć wniosek o przyjęcie do szkoły.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu do szkół prowadzonych przez gminę Strzeleczki.

§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów z ust. 1, rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć odpowiednio: kopię orzeczenia o niepełnosprawności ucznia, oświadczenie o zatrudnieniu rodziców oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe