Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zmi.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z póź. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z póź. zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

1. Do wymiaru podatku od nieruchomości:

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych położonych na terenie gminy Wołczyn, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) ZN-1 Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Do wymiaru podatku rolnego:

1) DR-1 Deklaracja na podatek rolny, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2) IR-1 Informacja o gruntach na terenie gminy Wołczyn, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

3) ZR-1 Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Do wymiaru podatku leśnego:

1) DL-1 Deklaracja na podatek leśny, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

2) IL-1 Informacja o lasach położonych na terenie gminy Wołczyn, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

3) ZL-1 Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Do wymiaru podatków wymienionych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3:

1) ZRNL Załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie gminy Wołczyn, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

2) WSP Załącznik do informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Waldemar Antkowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe