reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/124/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 j.t.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 2.500,00 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

2.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.500,00 zł

Dochody bieżące

2.500,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

2.500,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

2.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.500,00 zł

Wydatki bieżące

2.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

2.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.500,00 zł

§ 3. Wprowadzić dobudżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 60.796,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

60.796,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

15.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

15.000,00 zł

Wydatki bieżące

15.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

15.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

36.796,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36.796,00 zł

Wydatki bieżące

36.796,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

36.796,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

36.796,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

9.000,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

9.000,00 zł

Wydatki bieżące

9.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

9.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

9.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

60.796,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

9.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

9.000,00 zł

Wydatki bieżące

9.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

9.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

9.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

36.796,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

10.200,00 zł

Wydatki bieżące

10.200,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

10.200,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

10.200,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

26.596,00 zł

Wydatki bieżące

26.596,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

26.596,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2.200,00 zł

Wydatki bieżące

2.200,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

2.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.200,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1.000,00 zł

Wydatki bieżące

1.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

1.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.800,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

11.800,00 zł

Wydatki bieżące

11.800,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

11.800,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11.800,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i wydatków zadań własnych o kwotę 22.490,00 zł

I Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

22.490,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

22.490,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW na Przydomowe oczyszczalnie ścieków

22.490,00 zł

II Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

22.490,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22.490,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

22.490,00 zł

Wydatki majątkowe

22.490,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

22.490,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22.490,00 zł

"Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I : Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn"

22.490,00 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 17 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody

41.825.906,75 zł

Dochody bieżące

35.253.533,54 zł

Dochody majątkowe

6.572.373,21 zł

Wydatki:

43.228.868,27 zł

Wydatki bieżące

32.751.431,47 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13.684.561,30 zł

Wydatki majątkowe

10.477.436,80 zł

Deficyt budżetowy

1.402.961,52 zł

Przychody:

9.439.664,47 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

8.859.209,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek

115.847,26 zł

Rozchody

8.036.702,95 zł

10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Dotacje podmiotowe

1.134.600,00

I.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty

1.134.600,00

Wydatki bieżące

1.134.600,00

801

1.130.500,00

1.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

80101

80103

80110

2590

2590

2590

724.650,00

86.200,00

210.350,00

2.

Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

80106

80149

2540

2540

72.300,00

37.000,00

854

4.100,00

85404

2540

4.100,00

Dotacje celowe

402.316,48

II.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty

6.816,48

Wydatki bieżące

6.816,48

801

6.816,48

1.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

80101

80110

2820

2820

3.573,99

3.242,49

III.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

90.500,00

Wydatki bieżące

90.500,00

630

10.000,00

63095

10.000,00

1.

Spółdzielnia Socjalna "Perunica"

2830

6.200,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wojsławicach

2820

1.800,00

3.

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Rycerz"

2820

2.000,00

851

15.000,00

85154

10.000,00

4.

LKS "Hetman" Byczyna

2820

5.300,00

5.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

2.100,00

6.

Gminy Uczniowski Klub Sportowy

2820

2.600,00

85195

5.000,00

7.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio

2820

5.000,00

926

65.500,00

92605

65.500,00

8.

LKS "Hetman" Byczyna

2820

12.000,00

9.

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"

2820

2.600,00

10.

Gminy Uczniowski Klub Sportowy

2820

15.700,00

11.

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

2820

25.000,00

12.

Ochotnicza Straż Pożarna

w Wojsławicach

2820

700,00

13.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dolina Słowików"

2820

1.000,00

14.

Mała dotacja LKS "Hetman" Byczyna

2820

8.500,00

IV.

Na realizację zadań określonych
w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

15.000,00

Wydatki bieżące

15.000,00

921

15.000,00

92120

15.000,00

1.

Parafia Rzymskokatolicka
Św. Augustyna w Kostowie

2720

7.000,00

2.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela
w Biskupicach

2720

5.000,00

Środki nie podzielone

2720

3.000,00

V.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

290.000,00

Wydatki majątkowe

290.000,00

754

290.000,00

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowicach

75412

6230

260.000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Roszkowicach

6230

30.000,00

Razem

1.536.916,48


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Dotacje podmiotowe

864.600,00

Instytucje kultury

864.600,00

1.

Ośrodek Kultury w Byczynie

921

864.600,00

92109

2480

761.200,00

92116

2480

103.400,00

Dotacje przedmiotowe

276.596,00

Samorządowy zakład budżetowy

276.596,00

1.

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

851

852

85154

85232

2650

2650

145.000,00

131.596,00

Dotacje celowe

57.000,00

Samorządowy zakład budżetowy

37.000,00

1.

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

852

85232

6210

37.000,00

Instytucje kultury

20.000,00

2.

Ośrodek Kultury w Byczynie

921

92109

6220

20.000,00

Razem

1.198.196,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan pzrychodów

Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok

§

Nazwa

Przychody w zł

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej

115.847,26

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w tym na wyprzedzające finansowanie

521.308,54

521.308,54

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

464.608,11

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w tym na wyprzedzające finansowanie

8.337.900,56
1.958.929,95

Razem

9.439.664,47

Z przychodów:

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie 1.402.961,52 zł

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.556.464,46 zł

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej2.480.238,49 zł

Przychody w kwocie 9.439.664,47 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 8.859.209,10 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania "Mój Rynek w Byczynie" w wysokości 521.308,54 zł

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie "Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn" w wysokości 427.317,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie "Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice" w wysokości 71.653,61 zł

- kredyt z BS Wołczyn na zadanie "Mój Rynek" w kwocie 670.000,00 zł

- kredyt z BS Namysłów O/Byczyna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.710.000,00 zł

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 zł

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

L.p.

Nazwa

Dział

Rozdział

§

Przychody w zł

Koszty w zł

1.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL
w Polanowicach

852

85232

Planowany stan środków obrotowych na początek roku

20 000,00

Wpływy z usług

0830

360 631,00

Dotacja przedmiotowa

2650

276 596,00

Dotacja celowa

6210

37 000,00

Świadczenia integracyjne

2460

445 124,00

Inne zwiększenia

13 893,99

Planowane przychody

1 133 244,99

Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych

1 153 244,99

Planowane wydatki ogółem (koszty) w tym:

1 133 244,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

287 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

24 379,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

149 700,00

Składki na Fundusz Pracy

4120

5 040,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

21 000,00

Pozostałe wydatki

595 232,00

Wydatki majątkowe

6080

50 893,99

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku

20 000,00

Ogółem planowane wydatki i stan środków na koniec roku

1 153 244,99

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama