reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 40.000,00 złotych w:

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 40.000,00 złotych,

R. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000,00 złotych,

,,§ 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 40.000,00 złotych."

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 40.000,00 złotych w:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.000,00 złotych,

R. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 40.000,00 złotych,

,,§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 40.000,00 złotych."

§ 3.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 211.200,00 złotych w:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.300,00 złotych,

R. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.300,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 2.300,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.300,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.300,00 złotych,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 złotych,

R. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 197.200,00 złotych,

R. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 196.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 196.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 196.000,00 złotych,

R. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.200,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.200,00 złotych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.700,00 złotych,

R. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 200,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 200,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200,00 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.500,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500,00 złotych.

§ 4.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 211.200,00 złotych w:

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 złotych,

R. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.000,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 85.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 85.000,00 złotych,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 złotych,

R. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.300,00 złotych,

R. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 2.300,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 2.300,00 złotych, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.300,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.300,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 złotych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 złotych,

R. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 100.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.000,00 złotych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.400,00 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.400,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.400,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.400,00 złotych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 12.500,00 złotych,

R. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 6.500,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500,00 złotych,

R. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 złotych, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 złotych.

§ 5.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2015 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania nowe

LP. 16,

kolumna 5, 6, 7, kwotę 7,000,00 złotych zastępuje się kwotą 500,00 złotych,

LP. 20,

kolumna 5, kwotę 50.000,00 złotych zastępuje się kwotą 130.000,00 złotych,

kolumna 6, 7, kwotę 50.000,00 złotych zastępuje się kwotą 0,00 złotych,

kolumna 8, rok: 2015 zastępuje się rokiem: 2016,

LP. 29,

kolumna 5, kwotę 350.000,00 złotych zastępuje się kwotą 421.230,00 złotych,

kolumna 6, 7, kwotę 350.000,00 złotych zastępuje się kwotą 1.230,00 złotych,

kolumna 8, rok: 2015 zastępuje się rokiem: 2016,

LP. 44,

kolumna 4,

Treść: Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Ścinawie Małej zastępuje się:

Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Ścinawie Małej

dodaje się:

LP. 49 Dz. 926 R. 92601

Treść: Zakup urządzenia siłowego siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki wsi Wielkie Łąki

Przewidywane nakłady do zakończenia inwestycji - 6.500,00 złotych,

Nakłady w 2015r. - 6.500,00 złotych,

Źródła finansowania:

- Budżet gminy -6.500,00 złotych,

- Inne źródła - X.

§ 6.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Dotacje udzielone w 2015 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

Dz. 801 R. 80101 "Fundacja "Dla Przyszłości" - Szkoła niepubliczna we Włodarach"

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 85.000,00 złotych,

Dz. 851 R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

kwotę dotacji celowej zmniejsza się o 5.000,00 złotych.

§ 7.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015" wprowadza się zmiany:

wiersze:

921

92105

Puszyna

Urządzenia zabawowe dla dzieci

4.000,00

921

92109

Wielkie Łąki

Opracowanie ekspertyzy technicznej obiektu świetlicy, dokumentacji rozbiórki oraz projektu technicznego modernizacji

7.000,00

900

90004

Węża

Porządkowanie terenów gminnych

1.613,27

zastępuje się wierszami:

921

92105

Puszyna

Urządzenia zabawowe dla dzieci

3.800,00

921

92109

Zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną dla mieszkańców

200,00

921

92109

Wielkie Łąki

Opracowanie ekspertyzy technicznej obiektu świetlicy, dokumentacji rozbiórki oraz projektu technicznego modernizacji

500,00

926

92601

Zakup urządzenia siłowego siłowni zewnętrznej

6.500,00

900

90004

Węża

Porządkowanie terenów gminnych

413,27

921

92109

Remont schodów do świetlicy i obejścia wokół świetlicy

1.200,00

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama