reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/, art. 5 ust. 1 i 4, art 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2014 roku poz. 849 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)

od gruntów

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,85 zł

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,51 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,26 zł

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

3,00 zł

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,69 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

17,00 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

10,58 zł

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,63 zł

e)

pozostałych:
- służących twórcom i animatorom do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2,89 zł

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,67 zł

3)

od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a)

służących bezpośrednio do wytwarzania i doprowadzania wody, do odprowadzania i oczyszczania ścieków

0,3 %

b)

pozostałe

2,0 %

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz nieruchomości gruntowe lub ich części (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej):

1. zajęte na potrzeby działalności kulturalnej i sportu,

2. zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

3. zajęte na potrzeby składowania komunalnych odpadów stałych.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudniki Nr XVIII/154/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama