reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/76/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 36.045,01 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.525,01 zł

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 120,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 400,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 21.386,00 zł, w tym:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.236,00 zł

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 14.000,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 150,00 zł

§ 3. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 378.779,01 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 3.980,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.300,00 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra oraz przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej)

- Dział 630 - Turystyka

- rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł (budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej - zakup i ułożenie kostki brukowej)

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł (wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej)

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 7.214,00 zł

- Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 10.725,01 zł

- Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 21.000,00 zł

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000,00 zł

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 83.000,00 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000,00 zł

- § 4120 - składka na fundusz pracy o kwotę 10.000,00 zł

- § 4260 - zakup energii o kwotę 13.000,00 zł

- rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł

- rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 105,80 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 294,20 zł

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 - stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.040,00 zł (zakup i montaż trzech lamp parkowych na placu zabaw w Racławiczkach)

§ 4. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 364.120,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 - Izby rolnicze

- § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1.000,00 zł

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 27.000,00 zł

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.214,00 zł (wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku ośrodka zdrowia oraz OSP w Dobrej)

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.300,00 zł (wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku biblioteki i poczty w Strzeleczkach)

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.100,00 zł (wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego i przedszkola w Dobrej)

- Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000,00 zł (wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku UG)

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 7.236,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100,00 zł (wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku OSP w Strzeleczkach)

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 23.000,00 zł

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.000,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 106.800,00 zł

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.200,00 zł

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 43.000,00 zł

- rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15.000,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000,00 zł

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 9.000,00 zł

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł

- Dział 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł

- § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.500,00 zł

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 150,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.200,00 zł (projekt instalacji elektrycznej trzech lamp parkowych na plac zabaw w Racławiczkach)

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.470,00 zł (zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej)

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 350,00 zł

§ 5. 1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.031.563,90 zł.

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.242.062,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 21.775.801,05 zł,

- dochody majątkowe 4.466.261,77 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 28.972.952,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.788.491,90 zł,

- wydatki majątkowe 9.184.461,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.300.673,82 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama