reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 225.041 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 225.041 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 220.416 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.641 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 184.225 zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4.625 zł, w tym:

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 265.000 zł

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 269.625 zł

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.154.981 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Danuta Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/101/2015

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 225.041 zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 225.041 zł, w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 225.041 zł (zwiększa się o kwotę 227.441 zł a zmniejsza się o kwotę 2.400 zł), w tym:

· w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 28.400 zł, z czego:

- §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 25.900 zł,

- §0570 - grzywny, mandaty i innych kar pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.500 zł

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan dochodów realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 81.841 zł, z czego:

- §0830 - wpływy z usług (środki za kursy spawalnicze CNC i utrzymania ruchu zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy i wolny nabór) zwiększa się o kwotę 81.000 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 841 zł

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo 67.000 zł, z czego:

- §0830 - wypływy z usług (zwiększenie dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców) zwiększa się o kwotę 69.400 zł

- §0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zmniejsza się o kwotę 2.400 zł

· w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 38.800 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 220.416 zł (zwiększa się o kwotę 504.041 zł a zmniejsza się o kwotę 283.625zł), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 404.641 zł, w tym:

· w rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) realizowany przez Powiatowy Zespół Oświaty o kwotę 1.000 zł

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 106.000 zł, w tym:

* w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 90.000 zł, w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 70.000 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 50.000 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000 zł

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) zwiększa się o kwotę 20.000 zł

* w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 16.000 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 13.000 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.000 zł

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 153.000 zł, w tym:

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) o kwotę 10.000 zł

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 93.000 zł, w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 83.000 zł., z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 65.000 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 18.000 zł

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) zwiększa się o kwotę 10.000 zł

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5.000zł

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) o kwotę 45.000 zł

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 81.841 zł, w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 45.381 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 15.500 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 10.561 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 420 zł,

- §4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 18.900zł

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych i kursów) zwiększa się o kwotę ogółem 36.460 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20.000 zł,

- §4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 4.460 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.000 zł

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 - zakup usług remontowych - środki na wykonanie remontu stolarki okiennej) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 10.000 zł

· w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 9.000 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów papierniczych oraz tonerów do drukarek) zwiększa się o kwotę 5.000 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, nadzór nad programem do obsługi środków PFRON) zwiększa się o kwotę 4.000 zł

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane (środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę ogółem 38.800 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 33.038 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.762 zł

· w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 5.000 zł

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 184.225 zł (zwiększa się o kwotę 99.400 zł a zmniejsza się o kwotę 283.625 zł), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 241.225 zł, z czego:

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się środki na zrealizowane zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 O ul. Krzywoustego w Kędzierzynie - Koźlu" o kwotę 269.625 zł (plan na zadanie po zmianie wynosi 1.000.092 zł)

- §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zwiększa się środki na zakup samochodu ciężarowo - osobowego o kwotę 28.400 zł (plan na zadanie po zmieni wynosi 99.700zł)

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na modernizację nagłośnienia na sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 14.000 zł

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§650 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 14.000 zł

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 57.000zł, z czego:

= §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się środki na modernizację stolarki okiennej w węzłach sanitarnych o kwotę 9.956 zł

= §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę ogółem 47.044 zł, w tym:

- zwiększa się środki na zakup patelni elektrycznej o kwotę 5.350 zł,

- zwiększa się środki na zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania o kwotę 7.174 zł,

- zwiększa się środki na zakup lampy biotron do fototerapii o kwotę 5.000 zł,

- zwiększa się środki na zakup celem wymiany palników gazowych oraz zbiornika ciśnieniowego do pieca c.o. o kwotę 29.520 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo 4.625 zł, z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zwiększa się o kwotę 265.000 zł,

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§9520) zmniejsza się o kwotę 269.625 zł.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotychczasowe zadania pn.: "Modernizacja rynien i części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13" otrzymuje nowe brzmienie "Przebudowa pomieszczenia nr 8 Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama