Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r., poz.1045) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1),stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchyla się: uchwałę Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. poz. 1742).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/15
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/15
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe