Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/191/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r., poz. 2646).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy


Ryszard Froń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/15
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/15
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/15
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/64/15
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe