Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2015rok

1. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 212.837,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota(zł)

1

758

Różne rozliczenia

212 837,00

w tym: dotacje i subwencje

212 837,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

212 837,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Razem

212 837,00

Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 61.414.368,80- 212.837,00= 61.201.531,80

II. W § 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2015rok

1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 650.000,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

110 000,00

40002

Dostarczanie wody

110 000,00

w tym; wydatki majątkowe

110 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów

110 000,00

2

757

Obsługa długu publicznego

85 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

85 000,00

w tym; wydatki bieżące

85 000,00

8110

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek

85 000,00

3

801

Oświata i wychowanie

141 200,00

80101

Szkoły podstawowe

16 300,00

w tym; wydatki bieżące

16 300,00

4120

Składki na Fundusz pracy

16 300,00

80104

Przedszkola

18 300,00

w tym; wydatki bieżące

18 300,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

10 300,00

4120

Składki na Fundusz pracy

8 000,00

80110

Gimnazja

29 600,00

w tym; wydatki bieżące

29 600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

15 300,00

4120

Składki na Fundusz pracy

14 300,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

75 000,00

w tym; wydatki bieżące

75 000,00

4300

zakup usług pozostałych

75 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 000,00

w tym; wydatki bieżące

2 000,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

4

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28 800,00

85401

Świetlice szkolne

17 300,00

w tym; wydatki bieżące

17 300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

15 300,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

11 500,00

w tym; wydatki bieżące

11 500,00

3240

stypendia dla uczniów

11 500,00

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

205 000,00

90095

Pozostała działalność

205 000,00

w tym; wydatki majątkowe

205 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

205 000,00

6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

80 000,00

92116

Biblioteki

80 000,00

w tym; wydatki majątkowe

80 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

Razem

650 000,00

2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 514.838,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

600

Transport i łączność

156 732,00

60016

Drogi gminne

156 732,00

w tym; wydatki bieżące

76 232,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

56 232,00

4300

zakup usług pozostałych

20 000,00

w tym; wydatki majątkowe

80 500,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

80 500,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

54 675,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54 675,00

w tym; wydatki bieżące

54 675,00

4300

zakup usług pozostałych

54 675,00

4

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

303 431,00

90002

Gospodarka odpadami

98 431,00

w tym; wydatki bieżące

98 431,00

4300

zakup usług pozostałych

98 431,00

90095

Pozostała działalność

205 000,00

w tym; wydatki majątkowe

205 000,00

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

205 000,00

Razem

514 838,00

Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 63.455.581,65-135.162,00=63.320.419,65

§ 2.

III. W § 4 - załącznik Nr 3 - Plan Przychodów i Rozchodów Gminy Olesno na 2015 rok.

1. Zmniejsza się plan Przychodów Gminy o kwotę = 2.000.000,00 zł.

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 000 000,00

2. Zwiększa się plan Przychodów Gminy o kwotę = 2.000.000,00 zł.

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

2 000 000,00

Po zmianach Przychody Gminy wynoszą; 4.689.572,85zł = tj. kwota ogółem pozostaje bez zmian.

3. Zmniejsza się plan Rozchodów Gminy o kwotę = 77.675,00 zł.

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1

992

Spłaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów

77.675,00

Po zmianach Rozchody Gminy wynoszą; 2.648.360,00-77.675,00= 2.570.685,00zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Henryk Kucharczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe