Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 oraz z 2013 r. poz. 829, z 2015 r. poz.337), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Domowi Kultury w Ozimku określający organizację i zasady funkcjonowania
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Ozimku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik do Uchwały Nr XV/81/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.

STATUT DOMU KULTURY W OZIMKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Kultury w Ozimku, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2. Dom Kultury może używać nazwy skróconej "DK w Ozimku".

§ 2. 1. Dom Kultury swoją działalnością obejmuje gminę Ozimek. Działać może także na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

2. Siedziba Domu Kultury mieści się w Ozimku, przy ul. O. Dłuskiego 4.

§ 3. 1. W skład Domu Kultury wchodzą:

1) Dom Kultury w Ozimku;

2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku, zwana dalej Biblioteką, wraz z filiami tworzącymi sieć gminną:

a) Filia Biblioteczna w Grodźcu, ul Częstochowska 115 a,

b) Filia Biblioteczna w Krasiejowie, ul. Spóracka 19,

c) Filia Biblioteczna w Szczedrzyku, ul. Klasztorna 1,

d) Filia Biblioteczna w Dylakach, ul. Fabryczna 2,

e) Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie, ul. Powstańców Śl. 29.

§ 4. 1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Ozimek.

2. Nadzór nad działalnością Domu Kultury, związany ze sprawowaniem funkcji organizatora, sprawuje Burmistrz Ozimka.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Opolu im. E. Smołki

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. 1. Celem działalności Domu Kultury jest rozpoznawanie potrzeb kulturalnych, tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury.

2. Do zakresu działalności Domu Kultury należy:

1) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, w kraju i za granicą, zwłaszcza
z miastami partnerskimi oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej.

2) rozwijanie zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy;

2) mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;

4) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych;

5) kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji ludowych;

6) tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;

7) współpraca z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności;

2. Do podstawowych zadań Biblioteki i filii należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących regionu;

2) udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu w czytelniach,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;

4) popularyzacja czytelnictwa, wiedzy i kultury poprzez organizację spotkań autorskich, wystaw,lekcji bibliotecznych, konkursów oraz innych form działalności kulturalno-edukacyjnej;

5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami oraz podmiotami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, a także zaspokajania potrzeb czytelniczych i oświatowych społeczności lokalnej;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 7. 1. Dom Kultury realizuje zadania, wymienione w § 6, poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów ,festiwali, wystaw i spotkań;

2) prowadzenie nauki języków obcych;

3) organizowanie imprez rekreacyjno- rozrywkowych;

4) prowadzenie działalności wydawniczej;

5) świadczenie usług w zakresie wypożyczeń kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego itp.

6) prowadzenie ognisk tematycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, artystycznych i innych - w zależności od potrzeb społeczności lokalnej;

7) prowadzenie impresariatu artystycznego;

8) świadczenie usług fonograficznych, fotograficznych, filmowych, teatralnych, plastycznych oraz innych z zakresu kultury;

9) organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne - wystawy, koncerty, spektakle, plenery, zwiedzanie zabytków i inne;

10) prowadzenie działalności kinowej;

11) organizowanie imprez zleconych;

12) prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na cele statutowe;

13) organizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników Domu Kultury;

14) organizowanie kursów i warsztatów;

15) organizowanie koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;

16) sprzedaż biletów na imprezy własne;

17) prowadzenie działalności marketingowej i konsultingowej w zakresie informacji, reklamy
i innych usług;

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Organem zarządzającym Domem Kultury jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością
i reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz

2. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Ozimka na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Dyrektor Domu Kultury jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora.

2. Pracowników Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 10. 1. Przy Domu Kultury może zostać powołana Społeczna Rada Programowa, jako organ doradczy
w zakresie działań merytorycznych związanych z działalnością jednostki.

2. Społeczną Radę Programową w liczbie do 5 osób powołuje Dyrektor.

3. Zasady, tryb powołania oraz działania Społecznej Rady Programowej określi Dyrektor, w formie regulaminu.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy, z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzany zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12. Źródłami finansowania Domu Kultury są w szczególności:

1) dotacje z budżetu Gminy Ozimek;

2) dotacje celowe;

3) wpływy z prowadzonej działalności;

4) darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i fizycznych oraz inne dozwolone prawem;

5) inne źródła.

§ 13. Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań z działalności, do dnia 28 lutego każdego roku Burmistrzowi Ozimka do zatwierdzenia oraz Radzie Miejskiej za I -sze półrocze danego roku do końca lipca, a za cały rok do końca lutego roku nastepnego.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 15. 1. Połączenia, podziału oraz likwidacji Domu Kultury może dokonywać Rada Miejska w Ozimku na warunkach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

2. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa

§ 16. 1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w szczególności poprzez:

1) wynajmowanie pomieszczeń;

2) wypożyczenie strojów, sprzętu i wyposażenia;

3) prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleniowych;

4) prowadzenie usług kserograficznych;

5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, przeglądów, konkursów oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

6) prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej;

7) świadczenie innych usług.

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe