Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Ozimku:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Ozimek

§ 3. 1. Określa się na terenie Gminy Ozimek dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Ozimek w wysokości 5,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni .

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 300,00 zł dziennie.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Województwa Opolskiego z 2012r. poz. 22, poz. 249, poz. 1032, Dz. U. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 2790).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe