Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na terenie miasta Ozimka - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Antoniowie,

2) na terenie wsi:

a) Antoniów - Białecki Joachim, Białecka Ewa,

b) Biestrzynnik - Czaplik Edyta, Styrnol Agnieszka,

c) Chobie - Elisch Karina,

d) Dylaki - Starzycka Barbara, Duda Anna,

e) Grodziec - Adamska Maria, Adamski Zdzisław,

f) Jedlice - Tomasz Zdeb,

g) Krasiejów - Tadeusz Markulak,

h) Krzyżowa Dolina - Pikos Lilianna, Mansfeld Sonia,

i) Pustków - Piechota Gerard,

j) Mnichus - Kokot Irena, Kokot Anna,

k) Schodnia - Widera Julita,

l) Nowa Schodnia - Machnik - Zienc Agnieszka,

m) Szczedrzyk - Wieszołek Mirosław, Kordian Kostka.

2. Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych opłat targowych w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) na terenie miasta Ozimka 15 % zainkasowanych opłat targowych;

2) na terenie sołectw 20 % zainkasowanych opłat targowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Województwa Opolskiego 2015 r. poz. 885, poz. 1126).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe