Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990,r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1015, poz. 1283, poz. 1777) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 poz. 465, z 2015r. poz. 1045) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IPL-1), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzwi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXVII/341/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularz i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2555).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe