Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/229/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045. 1283, 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy informacji składanych organowi podatkowemu przez osoby fizyczne:

1) "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości" zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) "Informacji w sprawie podatku rolnego" zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3) "Informacji w sprawie podatku leśnego" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wzory formularzy deklaracji składanych organowi podatkowemu przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

1) "Deklaracji na podatek od nieruchomości" wraz z załącznikiem ZN-1/A zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) "Deklaracji na podatek rolny" zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) "Deklaracji na podatek leśny" zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, zmieniona uchwałą Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 135 poz. 1633, Nr 146 poz. 1874).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/229/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe