Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/231/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1046, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę

212 940,00

212 940,00

12 940,00

12 940,00


200 000,00

110 000,00

90 000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 0830 Wpływy z usług

Dział 852 Pomoc społeczna

§ 0920 Pozostałe odsetki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływy z usług

§ 0920 Pozostałe odsetki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 926 Kultura fizyczna

§ 0830 Wpływy z usług

§ 0920 Pozostałe odsetki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe

Dział 926 Kultura fizyczna

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę

o kwotęo kwotę


o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

357 180,00

356 920,60

188 760,00

30 000,00

152 260,00

6 500,00

47 641,00

47 641,00


5 900,00

900,00

5 000,00

111 500,00

110 000,00

300,00

1 200,00

3 119,60

208,00

78,14

2 833,46

259,40

259,40

259,40

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

w tym: dotacje na zadania bieżące

Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

74 940,00

12 940,00

12 940,00

12 940,00

12 940,00

62 000,00

62 000,00

62 000,00

62 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

w tym: dotacje na zadania bieżące

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Wydatki bieżące

w tym: dotacje na zadania bieżące

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotęo kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

219 180,00

86 301,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00


34 301,00

34 301,00

127 200,00

127 200,00

127 200,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,003 379,00

3 379,00

3 379,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe