Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849; z późn. zmianami ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się następujace stawki podatku od nieruchomości :

1) Od gruntów :

a) związnych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkow - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,

e) pozostałych terenów mieszkaniowych - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) Od budowli - 2,0 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI / 280 / 2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe