Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1381; z 2014 Dz.U. poz. 40 ; z 2015r. poz.1045 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Średnią cenę żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów, bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M. P. 2015 poz.1025 ) obniża się z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe