Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/215/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Skarbimierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849; z późn. zmianami ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXX / 215 / 2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada 2005roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Skarbimierz.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe