Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2015r poz.1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Skoroszyce:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i ponizej 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów według stawek określonych w załaczniku Nr 3.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 750,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 350,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 750,00 zł.

8) Warunkiem ustalenia stawki o której mowa rodz.I pkt.1 i 3 jest dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVI/226/2001 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 listopada 2001r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Opolskiego 123 poz. 1350 z 17.12.2001r ) Uchwała Nr XXXVII/239/2001 z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych ( Dz.Urz. Woj. Op. Nr 5 poz. 105 z 22.01.2002r) Uchwała Nr IV/22/03z dnia 28 stycznia 2003 zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych ( Dz.Urz.Woj. Op. Nr 13 poz. 363 z dnia 28.02.2003r) Uchwała Nr XIII/49/07 z dnia 23 listopada 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 92 poz.3000 z 11.12.2007r.)

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych w art 8. pkt 1 ustawy od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej macy całkowitej i jego wpływu na środowisko

dopuszczalna masa całkowita

stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin nie niźszej niż Euro 2

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie

590,00

610,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

950,00

1050,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1100,00

1210,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXIII/76/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdu określonych w art.8 pkt 2 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 500,00

1 550,00

13

14

1 550,00

1 600,00

14

15

1 600,00

1 650,00

15

1 650,00

1 700,00

Trzy osie

12

17

1 550,00

1 700,00

17

19

1 700,00

1 750,00

19

21

1 800,00

1 850,00

21

23

1 850,00

1 900,00

23

25

1 900,00

1 950,00

25

2 000,00

2 000,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 850,00

2 000,00

25

27

2 000,00

2 100,00

27

29

2 100,00

2 150,00

29

31

2 150,00

2 610,00

31

2 150,00

2 610,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 3 ustawy od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lup przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływ na środowiski

dopuszczalna masa całkowita

stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

od 3,5 do 5,5 ton włącznie

1300,00

1350,00

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1350,00

1400,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1400,00

1450,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

stawki podatku dla pojazdu określonych o których mowa w art. 8 pkt 4. ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 350,00

1 450,00

18

25

1 450,00

1 550,00

25

31

1 550,00

1 650,00

31

1 650,00

2 080,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 550,00

1 750,00

40

1 750,00

2 710,00


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

750,00

850,00

18

25

950,00

1 050,00

25

1 150,00

1 250,00

Dwie osie

12

28

1 050,00

1 150,00

28

33

1 150,00

1 250,00

33

38

1 350,00

1 450,00

38

1 650,00

1 750,00

Trzy osie i więcej

12

38

1 250,00

1 450,00

38

1 350,00

1 650,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe