Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 2862, zm. 2015 poz. 490, poz. 931, poz. 1137, poz. 1222 poz. 1423, poz. 1778, poz. 2066, poz. 2517 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków stanowiącymi załączniki 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Krystian Janikula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 7.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.500,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - o kwotę 7.500,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 7.500,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 18.160,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 2.400,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 2.400,00 zł

Obsługa długu publicznego

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę 2.400,00

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5.660,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 5.660,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 5.660,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - o kwotę 5.000,00 zł

Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.100,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - o kwotę 5.100,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 5.100,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 10.660,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 5.660,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 5.660,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.660,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - o kwotę 5.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki majątkowe PLAN

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 500

20 500

01008

Melioracje wodne

5 000

5 000

01095

Pozostała działalność

15 500

15 500

600

Transport i łączność

2 506 950

2 506 950

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

850 000

850 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 596 950

1 596 950

60017

Drogi wewnętrzne

60 000

60 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000

30 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000

30 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

87 600

87 600

75412

Ochotnicze straże pożarne

87 600

87 600

801

Oświata i wychowanie

445 715

445 715

80101

Szkoły podstawowe

43 715

43 715

80104

Przedszkola

57 000

57 000

80110

Gimnazja

345 000

345 000

851

Ochrona zdrowia

11 700

11 700

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 700

11 700

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

622 900

122 900

500 000

90001

Gospodarka ścieków i ochrona wód

500 000

500 000

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

0

0

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000

60 000

90095

Pozostała działalność

62 900

62 900

921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

149 600

149 600

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

96 100

96 100

92195

Pozostała działalność

53 500

53 500

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

3 874 965

3 374 965

500 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ

na 2015 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania pozostały do realizacji

Nakłady w 2015 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

20 500,00

20 500,00

Dział 010 rozdz. 01008

5 000,00

5 000,00

1

Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka - projekt techniczny

5 000,00

5 000,00

Dział 010 rozdz. 01095

15 500,00

15 500,00

1

Zakup sieci

7 500,00

7 500,00

2

Zakup sieci wodociągowej

8 000,00

8 000,00

II.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 553 950,00

2 506 950,00

Dział 600 rozdz. 60013

850 000,00

850 000,00

1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząszczyce

750 000,00

750 000,00

dotacja dla województwa

2

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków

100 000,00

100 000,00

dotacja dla województwa

Dział 600 rozdz. 60016

1 623 950,00

1 596 950,00

1

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie

950 000,00

950 000,00

2

Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny

30 000,00

3 000,00

kontynuacja zadania w 2016 r

3

Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - projekt techniczny

83 250,00

83 250,00

4

Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie

29 000,00

29 000,00

5

Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie

34 000,00

34 000,00

6

Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka

410 000,00

410 000,00

7

Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie

87 000,00

87 000,00

8

Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach

700,00

700,00

kontynuacja zadania

Dział 600 rozdz. 60017

80 000,00

60 000,00

1

Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny

20 000,00

0,00

kontynuacja zadania w 2016 r

2

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich

60 000,00

60 000,00

III.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 000,00

30 000,00

Dział 700 rozdz. 70005

30 000,00

30 000,00

1

Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Zimnice Małe - projekt techniczny

30 000,00

30 000,00

IV.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

87 600,00

87 600,00

Dział 754 rozdz.75412

87 600,00

87 600,00

1

Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach - projekt techniczny

22 600,00

22 600,00

2

Zestaw hydrauliczny ciężki

65 000,00

65 000,00

V.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

445 715,00

445 715,00

dział 801 rozdz. 80101

43 715,00

43 715,00

1

Zakup kserokopiarki

4 250,00

4 250,00

2

Zakup i montaż klimatyzatorów

8 575,00

8 575,00

3

Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem

16 890,00

16 890,00

4

Montaż drzwi i rolet radiowych na holu szkolnym

14 000,00

14 000,00

dział 801 rozdz. 80104

57 000,00

57 000,00

1

Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429

50 000,00

50 000,00

2

Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem dla przedszkola w ZSP w Boguszycach

7 000,00

7 000,00

dział 801 rozdz. 80110

345 000,00

345 000,00

1

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie

335 000,00

335 000,00

2

Zakup traktora do koszenia trawy

10 000,00

10 000,00

VI.

OCHRONA ZDROWIA

11 700,00

11 700,00

Dział 851 rozdz. 85154

11 700,00

11 700,00

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrzej

11 700,00

11 700,00

VII.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 268 375,00

622 900,00

Dział 900 rozdz. 90001

1 966 000,00

500 000,00

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

1 966 000,00

500 000,00

Dział 900 rozdz. 90008

179 475,00

0,00

1

Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego

179 475,00

0,00

dotacja dla województwa

Dział 900 rozdz. 90015

60 000,00

60 000,00

1

Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Leśnej w Przysieczy

50 000,00

50 000,00

2

Budowa oświetlenia na drodze Górki - Winów - projekt techniczny

10 000,00

10 000,00

Dział 900 rozdz. 90095

62 900,00

62 900,00

1

Budowa miejsc postojowych ul. Wiejska w Zimnicach Małych

43 600,00

43 600,00

2

Zakup wiaty przystankowej Prószków

6 000,00

6 000,00

3

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Górki

8 200,00

8 200,00

4

Zakup programu komputerowego SAN-KAN

5 100,00

5 100,00

VIII.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 149 600,00

149 600,00

Dział 921 rozdz. 92109

2 096 100,00

96 100,00

1

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6

2 080 000,00

80 000,00

2

Zakup wiat stadionowych

16 100,00

16 100,00

dotacja celowa dla instytucji kultury

Dział 921 rozdz. 92195

53 500,00

53 500,00

1

Budowa bieżni okólnej wraz z przebudową placu wiejskiego w Chrząszczycach -dokumentacja projektowa

10 000,00

10 000,00

2

Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w Jaśkowicach

25 000,00

25 000,00

3

Zagospodarownie terenu placu wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z remontem istniejącej zabudowy - dokumentacja projektowa

3 500,00

3 500,00

4

Przebudowa placu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Źlinicach

15 000,00

15 000,00

RAZEM

7 620 940,00

3 874 965,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe