Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/, oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu gminy w 2015 roku" stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

1) w dziale 400, rozdziale 40003 na zadaniu "Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii w ramach
programu PROSUMENT"

- zmniejszyć środki własne o 35 300 zł.

- zmniejszyć środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

o 200 700 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 50 000 zł.

2) w dziale 600, rozdziale 60014 na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi
powiatowej nr 1911 O w Dalachowie" (dotacja dla Powiatu Oleskiego)

- zwiększyć środki własne o 40 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 245 000 zł.

3) w dziale 600, rozdziale 60016 na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O

Jaworzno - Mostki - Polesie"

- zwiększyć środki własne o 50 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 125 000 zł.

4) w dziale 600, rozdziale 60016 na zadaniu pn. "Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta,
Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr"

- zmienić nazwę i zwiększyć środki własne o 10 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 20 000 zł.

5) w dziale 754, rozdziale 75412 na zadaniu pn. "Zakup samochodu bojowego dla OSP Rudniki"

- zmniejszyć środki własne o 200 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 450 000 zł.

6) w dziale 754, rozdziale 75412 wprowadzić nowe zadanie pn. "Zakup zestawu hydraulicznego
ratownictwa technicznego dla OSP w Dalachowie"

- środki własne 8 500 zł.

7) w dziale 801, rozdziale 80104 na zadaniu "Przebudowa przedszkola w Rudnikach"

- zmniejszyć środki własne o 1 000 000 zł.

Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 200 000 zł.

§ 2.

Plan inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku po zmianach (tekst jednolity) otrzymuje brzmienie określone w załaczniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Edward Gładysz


Załącznik do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Rudniki
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe