Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/, oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 55 000 złotych

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

801

Oświata i wychowanie

55 000,00

a) Dochody bieżące

55 000,00

w tym:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł

55 000,00

§ 2.

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 216 185 złotych

Dział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

200 700

b) Dochody majątkowe

200 700

w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

200 700

758

Różne rozliczenia

1 217

a) Dochody bieżące

1 217

w tym:

Różne rozliczenia finansowe

1 217

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 268

a) Dochody bieżące

14 268

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

14 268

§ 3.

Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 453 835 złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

236 000

40003

Dostarczanie energii elektrycznej

236 000

b) Wydatki majątkowe

236 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT"

236 000

- z tego:

środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

200 700

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

200 000

b) Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup samochodu bojowego dla OSP Rudniki"

200 000

801

Oświata i wychowanie

1 000 000

80104

Przedszkola

1 000 000

b) Wydatki majątkowe

1 000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa przedszkola w Rudnikach"

1 000 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 835

90095

Pozostała działalność

17 835

a) Wydatki bieżące

17 835

z tego:

Zakup usług pozostałych

17 835

§ 4.

Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 132 650 złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota złotych

600

Transport i łączność

100 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

40 000

b) Wydatki majątkowe

40 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Dalachowie (dotacja dla Powiatu Oleskiego)"

40 000

60016

Drogi publiczne gminne

60 000

b) Wydatki majątkowe

60 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno - Mostki - Polesie"

50 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr"

10 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 500

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

8 500

b) Wydatki majątkowe

8 500

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP w Dalachowie"

8 500

801

Oświata i wychowanie

23 100

80101

Szkoły podstawowe

5 900

a) Wydatki bieżące

5 900

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 900

80103

Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych

10 700

a) Wydatki bieżące

10 700

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 700

80104

Przedszkola

1 600

a) Wydatki bieżące

1 600

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 600

80110

Gimnazja

4 100

a) Wydatki bieżące

4 100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 100

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

250

a) Wydatki bieżące

250

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

250

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

550

a) Wydatki bieżące

550

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

550

85401

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 050

a) Wydatki bieżące

1 050

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 050

§ 5.

Dokonać zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 1 160 000 zł

w tym:

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

1 160 000

§ 6.

Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

80101

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 200

4270

Zakup usług remontowych

2 700

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

80103

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10 000

80104

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 640

80113

4300

Zakup uslug pozostałych

11 500

80114

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

4410

Podróże służbowe krajowe

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

80146

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 640

80148

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 040

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4300

Zakup usług pozostałych

1 160

80150

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 550

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 700

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

250

852

85212

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

5 500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)

2 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone)

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)

500

4300

Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)

1 000

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Edward Gładysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe